Før forskriftsendringen var innreisende arbeidstakere som kom fra områder som var omfattet av karanteneplikt i EØS-området, Sveits eller som var unntatt fra innreiserestriksjoner, unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden, dersom de testet negativt etter ankomst til Norge. Unntaket har hatt stor praktisk betydning for rederi med tilreisende mannskap, melder Fiskebåt på sine nettsider.

Etter endringen stilles det krav om testing hvert tredje døgn og opphold på enerom i de 10 første døgnene etter ankomst til Norge for å få unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden.

Basert på den endrede Covid-19-forskriften og tidligere avklaringer legger Fiskebåt til grunn at rederi med tilreisende mannskap fra utlandet har tre handlingsalternativer i forhold til karanteneregelverket:

For det første kan mannskapet som kommer til Norge gjennomføre karantene på egnet sted i 10 døgn før påmønstring. For det andre kan mannskapet gjennomføre karantene om bord i fartøyet, så fremt vilkårene som stilles i § 5 kan overholdes. Siden de ikke kan jobbe mens de er i karantene vil dette som regel være upraktisk. For det tredje kan rederiet beslutte å gjøre unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden dersom det er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift», jf. § 6 bokstav e).

Bedt om justeringer

Det er totalt uforenelig med praktisk drift å gå til lands hver tredje dag for å utføre smittetesting. Det er heller ikke tilrettelagt for at testing kan utføres om bord i fartøyene av andre enn helsepersonell. Endringen innebærer dermed at fiskefartøy med seilingsperioder som varer lenger enn tre døgn i praksis ikke kan benytte unntaksbestemmelsen. Dette i motsetning til det landbaserte næringslivet. Fiskebåt har derfor anmodet helsemyndighetene om at det fortløpende vurderes om mannskap på fiskefartøy med seilingsperioder som overstiger tre døgn kan gis unntak fra vilkåret om testing hver tredje dag.