Mandag ettermiddag hadde styret i den nordligste avdelingen i Norges Fiskarlag sitt høringsutspill til ny struktureringsrunde klar. Etter en lang diskusjon, endte man på at man ikke kan anbefale strukturtiltak for den minste flåten.

Unødvendig

Styret er ikke i tvil om at en strukturering vil få store betydninger for en vesentlig del av fiskerne innenfor gruppen. Men summa samarium mener man likevel at det foreløpig er unødvendig, og vil forverre situasjonen for fiskere som velger ikke å innføre strukturtiltak.

- Man skal ta med seg at dersom en eventuell kvotesammenslåing fører til at det blir større grad av garanterte kvoter, og mindre grad av overregulering i annet enn torskefisket, så kan resultatet bli at man og mister muligheter man i dag har, heter det i beslutningen.

Haster ikke

I stedet ønsker man en langt mer omfattende undersøkelse over hvilke konsekvenser en struktureringsrunde i sjarkflåten vil resultere i. Fiskarlaget Nord viser til at inntjeningen og avlønningene i gruppen er såpass gode, at det ikke er nødvendig med noen rask runde med kvotesammenslåing. Man risikerer at vinningen går opp i spinningen.

- Sjarkflåten er en flåtegruppe som det enda anses at unge fiskere har anledning til å komme seg inn i «på egen hånd». Ved en sammenslåing av kvoter vil prisnivået for fartøy med rettigheter kunne vanskeliggjøre dette. Styret vil påpeke at dgangen til fiskeryrket nødvendigvis vil bli vanskeliggjort, heter det i innspillet.

Sjarken viktig for distriktene

Man viser til at sjarkflåten med sitt høye antall fartøy og spredte eierskap, samtidig har en betydelig distriktspolitisk funksjon.

- For landindustrien kan det få store strukturelle konsekvenser dersom strukturordning innføres og store deler av sjarkflåten «forsvinner». Et mer sentralisert kjøperkorps vil igjen kunne bidra til å tvinge frem ytterlige endringer i flåtestrukturen.

Derfor ber Fiskarlaget Nord om at hele saken settes på vent.