Det går fram av uttalelsen fra forbundet om åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

- Vi konstaterer at petroleumsvirksomheten beveger seg ut i stadig nye havområder og lengre og lengre nordover. Dette betyr at svært sårbare, viktige og produktive områder for fiskebestandene og fiskeriene er i ferd med å åpnes for petroleumsvirksomhet. Områdene som kanskje er de mest produktive i hele verden, utsettes derved for risiko i form av utslipp som kan gi store utfordringer for miljøet, heter det i uttalelsen.

- Vi er derfor grunnleggende skeptisk til at områdene åpnes for leteaktivitet og eventuelt utvinning av petroleumsforekomster. Barentshavet, kystområdene og iskanten i nord, er sårbare og bør skjermes for petroleumsleting og utvinning. Norge forvalter her både store havområder som er viktige for hele verdens havmiljø, og store viktige fiskebestander som er viktige for verdens matvaresituasjon.-Vi bør derfor ikke risikere å gjøre noe som kan bidra til å ødelegge området, skriver Fiskebåtredernes forbund i uttalelsen.

Seismiske undersøkelser

Havområdene som omfattes av åpningsprosessen i Barentshavet sørøst er på ca 44 000 km2, strekker seg nordover til 74º 30’ N, og grenser mot russiske havområder i øst og mot områder i vest som tidligere er åpnet for petroleumsvirksomhet. Barentshavet sørøst er et svært viktig fiskeområde. I den anledning viser vi til uttalelsen fra Fiskeridirektoratet. Her fiskes store mengder torsk, hyse, lodde og reker.

- Vi er derfor svært skeptisk til at det skal foretas seismiske undersøkelser i viktige perioder i året hvor det også fiskes der. All erfaring tilsier at det ikke lar seg kombinere med et aktivt fiske. En eventuell minsteavstand mellom fartøy i aktivt fiske og et seismisk fartøy i gang med seismisk skyting, måtte eventuelt vært på minimum 40-45 nautiske mil. Hvis det åpnes for seismiske undersøkelser i området, vil Fiskebåt derfor kreve at det innhentes uttale på forhånd fra myndighetene (Fiskeridirektoratet/Kystvakten) om det foregår eller vil kunne foregå fiskeriaktivitet i leteområdet i leteperioden. I så fall må det settes strenge vilkår for hvordan leteaktiviteten skal foregå, slik at den ikke kommer i gang hvis det er pågående fiskeriaktivitet i leteområdet og må opphøre hvis det kommer i gang fiskeriaktivitet i leteområdet.

Utslipp

- Det er ingen tvil om at det må settes svært strenge vilkår for utslipp både i forbindelse med leteboringen og utvinningen. Fiskebåt er i sterk tvil til om det pr. i dag finnes gode nok system til å demme opp for og samle inn oljeutslipp i området. Vi vil derfor kreve at myndighetene og oljeselskapene må anstrenge seg på å utvikle gode nok systemer til å eventuelt kunne håndtere slike utslipp.

Videre krever Fiskebåtredernes forbund at all borekaks under så vel leteboring som utvinning, ikke må slippes ut på havbunnen, men samles inn og bringes til lands.

Produsert vann må renses før utslipp.