- 23.11.2017 slipper Fiskeridirektoratet gladmeldingen på sin nettside, havfiskeflåten gis adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten kan fiske på kystflåtens hysekvote fram mot årsskifte, heter det i pressemeldingen som er signert leder Roger Hansen og daglig leder Jon-Erik Henriksen.

- Hysen har ikke vært tilgjengelig for kystflåten. Slik vi ser det så legger Fiskeridirektoratet ideelt til rette for havfiskeflåten.

- Trålerne risikerer ikke å miste eller måtte avgi noen kvoteandel av torsk, samtidig som man gis en unik mulighet til og «avhjelpe» kystflåten med å ta sitt gjenstående kvantum hyse.

Det legges til rette for havfiskeflåten – ikke for kystflåten

- Parallelt foregår det et godt høstfiske i kystflåten i Nord-Norge, i stor grad drevet av en ferskfiskordning som fungerer etter sin hensikt. Det er aktivitet både i flåteleddet og i landindustrien. Kvantumet avsatt til ferskfiskordningen er imidlertid i ferd med å bli oppfisket, og med det vil kystflåtens fiske og stoppe opp, som vil redusere aktiviteten på land tilsvarende.

- Det fremkommer ikke i pressemeldingen fra Fiskeridirektoratet om man har vurdert om noe av trålflåtens restkvantum av torsk kunne vært overført til kystflåten og ferskfiskordningen. Dersom man har vurdert det så har man i så fall landet på at det ikke er formålstjenlig å la en slik byttehandel finne sted, som og ville gagnet kystflåten. Dette på tross av at trålflåten som sagt får fiske på kystflåtens hyseandel. For kystflåten oppleves dette svært urimelig.

- Fiskarlaget Nord har tatt til ordet for at det må refordeles fra havfiskeflåten til ferskfiskordning. En mindre andel av trålflåtens restkvote av torsk vil være tilstrekkelig. Vi mener det må tas tak i denne situasjonen snarest, og vi forventer at det overføres det nødvendige kvantum torsk fra trålflåten til kystflåten og ferskfiskordningen slik at høstfisket i kystflåten kan fortsette ut året. Samtidig som dette skjer så er situasjon at kystflåten har problemer med å få tatt opp sin kvote NVGsild. Dette først og fremst på grunn av at silden som står kystnært ikke er tilgjengelig for flåten da den står innenfor fjordlinjene. Silden innenfor fjordlinjene holder og mindre størrelse. Nærings- og fiskeridepartementet har som kjent vært avvisende til å utvide adgangen til å overføre deler av 2017- kvoten av NVG-sild til 2018. Fiskarlaget Nord har tatt til ordet for at en slik utvidet adgang til å overføre større deler av 2017- kvoten til 2018 nå må vurderes for kystflåten alene. Kystflåten er åpenbart mindre fleksible med hensyn til hvor å utøve sitt fiske enn havfiskeflåten, og dette synes ikke tilstrekkelig hensyntatt i departementets beslutning. Med henvisning til Fiskeridirektoratets tilrettelegging for havfiskeflåten i forbindelse med torskefisket oppfatter vi det som naturlig at det og gis utvidet adgang til kvotefleksibilitet for kystflåtens sildefiskere.

Ulik virkelighetsoppfatning

- Så er det ikke til å unngå å kommentere på, at mens kystflåten gjør et opprop om å få fortsette å drive et godt høstfiske, og ber om velvilje til å få tilpasset regelverket slik at man kan få fisket sitt sildekvantum når det faktisk lar seg gjøre, så vedtar Fiskebåt Nord i sitt årsmøte i saken «verdiskapning i fiskerinæringen»: «Fiskebåt Nord mener det er problematisk at fokuset på verdiskapning i nord, først og fremst er rettet mot å legge forholdene til rette for de små fartøy i torskesektoren.

- Fiskebåt Nord er enig i at den minste flåten er viktig for sysselsetting i nord i de 3-4 første månedene i året, men etter dette er det svært lite denne flåten lander. For å skaffe helårlige arbeidsplasser på sjø og land, er den havgående fiskeflåten viktig. Større snurrevadbåter og trålere, leverer store deler av sitt kvantum resten av året til fiskeindustrien på kysten.»

- Fiskebåt Nords oppfatning av hvordan det legges til rette for de små fartøy i torskesektoren får stå for deres egen regning.