Dette er en kvoteavsetning på 3000 tonn torsk som skal komme landindustrien i kommunene Gamvik og Lebesby til gode, og hele kystflåten kan delta. Opplegget er vedtatt med bakgrunn i en helt ordinær saksbehandling der Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter hvordan den norske torskekvoten skal fordeles og delegerer selve gjennomføringen til Fiskeridirektoratet. Direktoratet henvender seg gjerne til for eksempel Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sjømat Norge for å få innspill til den praktiske gjennomføringen. Så også i dette tilfellet. Tilbakemeldingene varierte, men de fleste var nokså entydige på at maksimalkvoter med relativt høy overregulering vil fungere best i dette tilfellet.

Maksimalkvoter er en vanlig form for regulering

I følge avisa Finnmarken er ordførerne i Gamvik og Lebesby overrasket over Fiskeridirektoratets opplegg og frykter at kvoten vil være tatt før 17. mai. Åpningsdatoen 1. mai har vært kjent siden før jul 2017 da Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte forskriften for fisket etter torsk, hyse og sei for 2018. Hele kvoten på 3000 tonn skal leveres til godkjente anlegg i Gamvik og Lebesby. Hvis anleggene primært ønsker kvantum til høsten vil de kunne gi signaler om at det ikke kjøpes fisk på distriktkvoteordningen nå.

Fiskeridirektoratet vil gjøre oppmerksom på at maksimalkvoter med overregulering er en helt vanlig måte å regulere et fiskeri på. I dette tilfellet er kvantumet lite og påmeldingen stor. Fartøykvoter ville vært uhensiktsmessig da kvantumet hver båt vil kunne fiske ville blitt veldig lite og behovet for en refordeling på et seinere tidspunkt ville blitt åpenbart. Samtidig vet vi at mange som melder seg på, av ulike grunner ikke deltar likevel.

Bearbeidingsplikt

Tidligere statssekretær Ronny Berg er, i følge avisa Finnmarken, også kritisk til Fiskeridirektoratets opplegg for fiske på distriktskvoteordningen. Han viser til at direktoratet skal ha avvist å behandle saken på Reguleringsmøtet og at direktoratet skal ha forsøkt å unngå at ordningen skulle følges av en bearbeidingsplikt. Det stemmer ikke. Reguleringsmøtet er et høringsmøte, og det var deltakerne på møtet som ikke ønsket å gi særlige innspill til ordningen da spørsmålet kom til behandling. «Misforståelsen» Ronny Berg viser til om bearbeidingsplikten ble oppklart da Fiskeridirektoratet ba departementet bekrefte om bearbeidingsplikt skulle være et krav.

Distriktskvoteordningen er vedtatt for to år og vi bør bruke dette første året til å høste erfaringer slik at opplegget eventuelt kan justeres til neste år.

Vennlig hilsen

Liv Holmefjord

Fiskeridirektør