Selskapet driver forsøksfiske etter raudåte med mål om å få til et kommersielt fiske. Fisket skjer med svært finmaska trål, og nylig ble det levert 117 tonn raudåte til Sortland etter tråling i Vesterålsfjorden/Hadselfjorden.

- Dette er et fiske som Norges Kystfiskarlag har store innvendinger mot og vil fraråde av flere grunner, skriver kystfiskarlaget i en pressemelding.

Viktig startfor

Norges Kystfiskarlag sier de ikke tviler på at miljøet bak raudåte-prosjektet, med forankring i det marine forskningsmiljøet i Tromsø, består av meget kompetente og dyktige forskere.

- Vi vet at det finnes kolossale mengder raudåte i havområdene omkring oss. Vi vet også at raudåta er en viktig art som føde for alle de kommersielle fiskeslagene som våre fiskerier er basert på. Det er også en kjensgjerning at rogna til raudåta er det viktigste – kanskje det eneste – startforet for fiskelarvene, heter det i meldingen.

Hasardiøst

Kystfiskarlaget mener det likevel er et meget stort men.

- Vi vet lite eller ingenting om samspillet mellom raudåtebestanden og fiskebestandene. Det er jo mulig at det er nødvendig at raudåtebestanden må være så stor som den er dersom viktige fiskebestander skal kunne holde seg på et ønskelig høyt nivå. Denne sammenhengen vet vi alt for lite om.

Fiskarorganisasjonen mener derfor at starte et kommersielt fiske på raudåta nå, slik forsker Snorre Angel i Calanius AS inviterer til, vil være et hasardiøst prosjekt fordi man ikke vet noe om konsekvensene av det.