- Markedet for omsetning av torsk fra fisker til industri er velfungerende og Norges Råfisklags system for fastsetting av minstepris reflekterer prisene i det internasjonale markedet. Dette viser doktoravhandlingen «Priser i torskens land – analyse av førstehåndsmarkedet for torsk i Norge», som Ingrid Kristine Pettersen har avlagt ved Universitetet i Stavanger, skriver universitetet i en pressemelding.

Viktig for Norge

Doktoravhandlingen konkluderer med at Torskefiskeriene er viktige for Norge. Fangst skjer langs hele kysten. De største volumene landes som ferskfisk i Nord-Norge av en sammensatt kystflåte i løpet av noen hektiske vintermåneder. Landing av fryst torsk er jevnere fordelt over året, og leveres hovedsakelig av den havgående flåten.

Til tross for betydelige geografiske avstander, og at store deler av kystflåten har begrenset mobilitet, konkluderer avhandlingen med at industrien betaler tilnærmet samme pris uavhengig av hvilken region torsken leveres i. Samtidig premierer industrien i de ulike regioner fiskerne ulikt med hensyn til kvaliteter ved fisken.

Gir en bedre forståelse

Det er publisert få studier av førstehåndsmarkedet for torsk i Norge ved bruk av økonometriske metoder. Avhandlingen gir ifølge universitetet en bedre forståelse av prisdynamikken i en viktig del av sjømatnæringen. Den gir økt kunnskap om hvordan markedet fungerer, og viser at de lovbestemte mekanismene for fastsettelse av minstepris fungerer godt.

Kandidaten har vært ansatt i Capia AS, og Norges Forskningsråd har bidratt økonomisk gjennom Nærings-ph.d. programmet. Disputasen fant sted 16. juni i år.