I en ny vurdering fastslår Sjøfartsdirektoratet at det ikke er nødvendig å ha gjennomført sikkerhetskurset som. ordinære fiskere må igjennom. Direktoratet publiserer i stedet et eget veiledningsrundskriv for ungdomsfiske, skriver Norges Fiskarlag.

Etter flere henvendelser har Norges Fiskarlag har tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å få avklaringer om regelverk for ungdom som deltar i ungdomsfiskeordningen.

Grunnleggende opplæring

I rundskrivet «Veiledning om opplæring og sikkerhet for ungdomsfiskere», viser Sjøfartsdirektoratet til at de ønsker å klargjøre hvilke krav til opplæring og sikkerhet som gjelder for fiskere som er omfattet av ungdomsfiskeordningen.

De presiserer at ungdom som er påmeldt ordningen ikke trenger sikkerhetskurs, samtidig som de understrekes at det er behov for både grunnleggende opplæring i sikkerhet og at det gjøres risikovurderinger i forbindelse med at ungdom tas om bord.

Fartøy som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal samtidig være registrert enten i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Rekrutteringsordning

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Ordningen innebærer både at ungdom kan fiske fra eget fartøy, og at flere ungdommer fisker fra samme fartøy når dette skjer i regi av en kommune. Ordningen gjelder for ungdom mellom 12 og 25 og etter påmelding til Fiskeridirektoratet kan de som deltar fiske for inntil 50 000 kroner.

Selv om Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra denne grensen dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune, anser derfor direktoratet ungdomsfiskeordningen for å falle utenfor forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere. Derfor er det ikke krav til at ungdomsfiskere gjennomfører sikkerhetskurs etter forskriften.