Fiskarlaget krever at Fiskeridirektoratet umiddelbart får undersøkt stengte områder for fløytlinefiske øst i Finnmark med tanke på å åpne områdene for fiske etter hyse og torsk.

Stengte områder

Området øst for Tanafjorden mot Varangerfjorden har i flere år vært stengt for dette fisket. Nå viser fangster med snurrevad at fangstene av hyse er godt over det minstemålet som er satt. På den bakgrunn er det i dag sendt et brev til direktoratet der det gjøres greie for denne saken.

Diskutert

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen opplyser at saken også ble tatt opp av Fiskarlaget og drøftet under reguleringsmøtet som ble holdt hos Fiskeridirektoratet i Bergen 7. juni.