Sjøtjenesten ber om at fiskeflåten viser større aktsomhet i fisket med snurrevad, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskerne oppfordres til å bruke fangstbegrensingssystem for å hindre at fangstene blir uhåndterlige.

– Vi forventer at alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet, bruker fangstbegrensningssystemet for å ivareta egen sikkerhet, fangst og kvalitet, sier Rolf Harald Jensen, sjef for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Fangstbegrensningssystemet gir mulighet til å kontrollere fangstmengden.

– Fangstbegrensing er valgfritt, men når man har dette systemet tilgjengelig, og velger å ikke bruke det, anser vi det som uaktsomt dersom man tar fangster som fører til sprenging og neddreping av fisk, sier Jensen.

Det er stor fisketetthet på flere fiskefelt denne sesongen og vi har registrert flere enkeltfangster på 70-80 tonn torsk.

– Det er fiskernes ansvar å sørge for at de unngår slike hendelser. Sjøtjenesten og Kystvakten vil være til stede på feltene for å kontrollere at dette går riktig for seg, sier Jensen.