Sammenlignet med mange andre næringer går det relativt godt i fiskerinæringen, men vi ser likevel et behov for å styrke fiskernes ordning med garantilott. Garantilotten skal sikre fiskere en minsteinntekt dersom fisket av ulike årsaker slår feil, og koronasituasjonen kan ha økt behovet for denne ordningen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Regjeringen foreslo før påske å styrke garantilotten med 5 millioner kroner. Forslaget er nå vedtatt av Stortinget. Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å øke antallet garantiperioder fra to til tre. Dette innebærer at fiskerne kan søke om støtte for flere perioder av året enn tidligere, og øker den mulige støtten som kan mottas med inntil 50 prosent.

Inntil nå har ordningen hatt to garantiperioder, hvor hver periode har en gitt maksimalgaranti.

- Dette er en delvis imøtekommelse av innspill fra næringen. Vi kommer ikke til å justere ukebeløpet eller andre elementer i ordningen, men vil vurdere hvordan situasjonen utvikler seg framover, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Departementet har også ordningen med dagpenger for fiskere til vurdering. For denne ordningen gjøres det per nå ingen endringer, men departementet følger situasjonen nøye, og vil vurdere å justere ordningen ved behov.

Fakta om garantilott:

Formålet med ordningen med garantilott er at fisker skal være sikret en minsteinntekt når en driver fiske.

Garantiordningen gjelder fartøy som driver fiske og i situasjoner ved midlertidig driftsstans, deriblant ved ulønnsomt fiske, i reguleringsperioder, ved driftsstans som følge av at fiskemottakene grunnet markedssituasjonen ikke tar imot leveranser, og i tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr).

Ordningen hadde tidligere stort omfang, men rammen har i senere år blitt mindre. De siste årene har ordningen hatt et omfang på i underkant av 1 million kroner. Rammen til ordningen i 2020 var 800 000 kroner, men i mars vedtok Stortinget regjeringens forslag om å øke rammen med ytterligere 5 mill. kroner.

Ordningen administreres av Garantikassen for fiskere.

Garantilottordningen er etter endringen innrettet som følger i 2020: