- Mange av de over 400 villaksbestandene i Norge er truet og står i fare for å bli beskattet for hardt, hevder minister Sveinung Rotevatn.

Det blir derfor ikke lenger tillatt å fiske villaks i kystområdene utenom Finnmark. I Finnmark blir fiske med krokgarn ulovlig.

– Vi har et unikt mangfold av laksebestander i Norge som vi må ta vare på. I dag er mange av bestandene små og truet. Derfor gjør vi nå innstramminger i sjølaksefisket for å gi villaksen et bedre vern, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket i sjø av anadrome laksefisk fra 2021, det vil i hovedsak si villaks, sjøørret og sjørøye. Departementet slutter seg til forslaget. Hovedtrekkene i forslaget er at det ikke lenger blir åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke blir åpnet for fiske i kystområdene med unntak av Finnmark.

Naturmangfoldloven åpner kun opp for fiske på laksebestander som har et høstbart overskudd. Derfor anbefaler Miljødirektoratet å redusere fisket på blandede villaksbestander, og dette fisket går først og fremst for seg i kystområdene.

Sjøfisket etter laks er inndelt i ulike kyst- og fjordområder, og den nye reguleringen vil innebære at det ikke blir åpnet for laksefiske i kystområdene utenom Finnmark. Grunnen til dette er at jo lenger man kommer fra vassdraget, jo flere laksebestander er det som vandrer i det samme området. I kystområdene er det flere titalls bestander som blander seg, og en har da liten kontroll med om man fisker på en sterk og bærekraftig bestand eller på en sårbar bestand fra et vassdrag som ikke er åpnet for fiske i det hele tatt, skriver ministeren.

Vitenskapelige råd for lakseforvaltning anslår at det er 97-100 prosent risiko for at sårbare bestander i kystområdene blir beskattet for hardt, og har tilrådt at det ikke bør åpnes for fiske i disse områdene. Det vil fremdeles bli åpnet for sjølaksefiske i de fleste fjordområdene.

Fisket med krokgarn har allerede vært avviklet ellers i landet, og nå vil det altså heller ikke bli åpnet for å benytte krokgarn i sjølaksefisket i Finnmark. Krokgarnet fisker selektivt og beskatter i stor grad den mellomstore hunnlaksen, som er svært verdifull som gytelaks.

- Det er ikke enkelt å avgrense en aktivitet som har lange tradisjoner i kystkulturen. Jeg forstår sjølaksefiskarene sitt skuffelse. Samtidig er dette altså nødvendig for å ivareta de nasjonale og internasjonale forpliktelsene våre til å ivareta naturmangfoldet i sjøen, sier Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet skal evaluere effekten av reguleringene etter et år for å se om de er egnet til å oppfylle formålet i KLDs føring, og om de opprettholder en viss balanse mellom fisket i vassdrag og sjø.