Høye priser på laks og regnbueørret gir gode resultater for oppdrettsnæringen, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

De økte kostnadene gav imidlertid en noe lavere driftsmargin i 2014 enn i 2013. Gjennomsnittlig driftsmargin ble redusert fra 26,4 prosent i 2013 til 24,4 prosent i 2014.

– Til tross for reduksjonen i driftsmargin har oppdrettsnæringen god inntjening sammenlignet med mange andre næringer, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Som i 2013 var oppnådde salgspriser høye i 2014. Gjennomsnittlig salgspris per kg solgt laks var kr 33,52 i 2014, mens gjennomsnittlig salgspris per kg solgt regnbueørret var kr 33,86 i 2014. Salgspris for regnbueørret økte med mer enn 7 prosent, mens oppnådd pris for laks var på samme nivå som i 2014.

Reduksjonen i fortjeneste fra 2013 til 2014 henger sammen med en økning i produksjonskostnadene. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kg økte med 5,5 prosent fra 2013 til 2014. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kg var kr 23,94 i 2014.

Det har vært en økning i produksjonskostnadene de siste årene. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kg var lavest i 2005, da produksjonskostnadene var 16,42 kr per kg.

En sammenligning av produksjonskostnadene i 2014 med 2005 viser at gjennomsnittlig produksjonskostnad per kg er 45,8 prosent høyere i 2014 enn kostnaden i 2005. Det er spesielt kostnadspostene annen driftskostnad og fôrkostnad som har økt i perioden.

– Vi ser at kostnadene til vedlikehold av utstyr og kostnader knyttet til fiskehelse og miljø utgjør en stor del av driftskostnadene, sier Holmefjord.

Miljø og vedlikeholdskostnader utgjorde 22,1 prosent og kostnader knyttet til fiskehelse utgjorde 20,3 prosent av annen driftskostnad i 2014. Andre kostnader som inngår i kostnadsposten «annen driftskostnader» er kostnader ved annen virksomhet (eksempel slakteri, brønnbåt etc.) og rene administrasjonskostnader.

Undersøkelsen viser at produksjonen per årsverk gikk litt opp fra 2013 til 2014.