Uke 11 ga etterlengtet godt vær hele uka, og godt fiske, rapporterer Norges Råfisklag. Målt i ukeverdi har fiskerne aldri opplevd maken. Torskekvantumet levert fersk steg også til en topp for året på 24.280 tonn. Størst aktivitet er det i Lofoten, spesielt på innersida i området Stamsund-Henningsvær. Men uka ga et generelt løft også for øvrige områder.

Tidenes ukeomsetning

Råfisklagets ukeomsetning i uke 11 ble på 752,0 millioner kroner viser de foreløpige tallene, som er alle tiders rekord. Dette tallet vil stige ytterligere når all omsetning av fryst fisk er registrert på sluttseddel. Herav utgjorde landinger av fryst fisk fra utenlandske trålere 103,7 millioner kroner. Av det var hele 101,5 millioner kroner etter landing fra 10 russiske trålere, hvorav 6.040 tonn torsk utgjorde 93,7 millioner kroner. I tillegg leverte en islandsk ferskfisktråler 120 tonn torsk verdt 2,1 millioner kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 648,4 millioner kroner, fordelt med 561,6 millioner kroner på leveranser av ferskt råstoff og 86,6 mill kroner på fryst.

Fisk på alle redskap

Kvantumet i uke 11 i år var fordelt med 11.020 tonn levert til kjøpere i Lofoten/Salten. Av det var 10.960 tonn levert i de seks kommunene i Lofoten. 5.000 tonn var omsatt til kjøpere i Vesterålen, 3.330 tonn i Troms, 3.250 tonn i Vest-Finnmark, 1.350 tonn i Øst-Finnmark og 320 tonn i området Helgeland-Nordmøre. Av de 11.020 tonnene levert Lofoten/Salten var 6.340 tonn tatt på garn, 2.720 tonn på snurrevad, 1.150 tonn på juksa og 810 tonn på lina. Av 5.000 tonn levert i Vesterålen, var 3.430 tonn tatt på snurrevad, 890 tonn på garn, 410 tonn på line, 250 tonn på juksa og 20 tonn på trål. Kvantumet levert i Troms, totalt 3.330 tonn, var fordelt med 1.700 tonn på garn, 1.330 tonn på snurrevad, 180 tonn på juksa og 120 tonn på lina. I Vest-Finnmark var de 3.250 tonnene redskapsfordelt med 1.170 tonn på juksa (like mye som i Lofoten), 1.010 tonn på garn, 980 tonn på snurrevad og 100 tonn på lina. I Øst-Finnmark var det økte leveranser av garntorsk til 590 tonn, fra 190 tonn uka før, stabilt på snurrevad med 390 tonn, 200 tonn var tatt på line/autoline, 90 tonn på juksa og 80 tonn på trål. Kvantumet levert Helgeland-Nordmøre var i hovedsak tatt på garn.