En fisker fisket i gjennomsnitt 222 tonn i 2021. Det var litt mindre enn året før, men over tid har fangst per fisker økt betydelig, skriver Fiskeridirektoratet som har summert opp sammenhengen mellom antall fiskere og mengde fangst i perioden 1945-2021.

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2021.

Store endringer

Gjennomsnittlig fangst per fisker er en indikator på produktivitetsutviklingen i flåteleddet, og i figuren overfor kan vi se tre ulike tidsbolker.

Perioden fram til 1960-tallet var preget av mange fiskere og mye manuelt arbeid. Fangst per fisker var begrenset. I de neste tiårene førte teknologisk utvikling til at fangstkapasiteten økte betydelig. Samtidig var ikke fiskeriene regulert i samme omfang som i dag, og i perioder ble det fisket mer av enkelte fiskeslag enn det burde. I 1990 var fangst per fisker knapt 58 tonn, noe som var lavere enn ved inngangen til 1970-tallet.

Fra slutten av 1990-tallet og fremover har totalfangsten kunne holdes relativt stabilt på et bærekraftig, høyt nivå. Gode naturgitte oppvekstsvilkår for viktige bestander i kombinasjon med en mer effektiv ressursforvaltning bør kunne tilskrives æren for dette.

Færre fiskere

Den negative utviklingen i antall fiskere har stoppet noe opp det siste tiåret, og gjennomsnitllig fangst per fisker vil da variere noenlunde i takt med samlet fangstkvantum.

Fangst per fisker var på 222 tonn i 2021, litt lavere enn året før. Dette er et gjennomsnittstall for hele den norske fiskeflåten, og fangst per fisker vil derfor variere mellom ulike fiskeri.

Grafisk statistikk: Fangst per fisker - 1945-2021