– Det gjenstår imidlertid noen utfordringer innen ressurskontroll og sanksjonering. Organisert fiskerikriminalitet blir heller ikke fanget opp i tilstrekkelig grad, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i revisjonsrapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag

Samarbeid

Rapporten er samkjørt med Den russiske føderasjons riksrevisjon, slim at rapportens innhold er bekreftet i begge land.

Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon har samarbeidet om undersøkelsene, men har utarbeidet hver sin revisjonsrapport på selvstendig grunnlag. På bakgrunn av dette har riksrevisor Jørgen Kosmo og den russiske riksrevisoren Sergej Stepasjin undertegnet et memorandum som inneholder felles funn og vurderinger.

Fortsatt utfordringer

De to riksrevisjonenes undersøkelser viser at det ulovlige og uregistrerte overfisket av torsk i Barentshavet er redusert betraktelig, fra anslagsvis 100 000 tonn i 2005 til ingen påviste tilfeller i 2009. Undersøkelsene viser imidlertid at det fremdeles er vesentlige forskjeller mellom de norske og russiske systemene for kontroll med fisket og mellom landenes lov- og regelverk på fiskeriområdet. Det er også forbedringspotensial i begge lands nasjonale forvaltning av de felles fiskeressursene. Til tross for viktige framskritt gjenstår det fortsatt enkelte uløste oppgaver i samarbeidet mellom de to lands myndigheter, blant annet innen informasjonsutveksling. - Problemet med ulovlig, urapportert og uregistrert fiske har neppe funnet sin permanente løsning. De to lands riksrevisjoner understreker derfor at norske og russiske myndigheter må fortsette med en bred innsats mot slik aktivitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.