- Alle fartøygrupper bør tilgodeses når kvoter fordeles, derfor er vi misfornøyd med refordelingen av tredjelandskvoten på 10016 tonn torsk, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget.

Kystfiskeflåten er ikke tilgodesett med tillegg på fartøynivå i departementets refordeling. I åpen gruppe er det i tillegg tildelt 3000 tonn til fiskerne lengst i nord - noe som skaper stor misnøye blant fiskarlagets medlemmer lengst nord og beskrives som urettferdig.

Tredjelands kvoten

Fiskeri- og kystdepartementet sendte torsdag ut to pressemeldinger om kvoter. I FKDs pressemelding om refordeling av tredjelandskvoter sies blant annet følgende:

Det gjenstår 10 016 tonn nordøst arktisk torsk av tredjelandskvoten som følge av at det ikke er inngått avtale med Færøyene for 2011, og fordi EU ikke har vært i stand til å tilby Norge aktuelle byttekvoter. Dette fordeles nå blant norske fiskere med 4055 tonn til trålerflåten og 5961 tonn til konvensjonelle fartøy.

Fordeling

Fartøykvotene for trål og konvensjonelle havfiskefartøy økes i henhold til ny beregning med hhv 46 og 8 tonn per kvotefaktor. Dette utgjør totalt 763 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy.

Konvensjonelle kystfartøy på 21 meter og over gis et fartøykvotetillegg tilsvarende økningen i totalkvote etter fordeling på grupper. Dette utgjør en kvoteøkning på 2,85 % inklusive samme overregulering som tidligere. I kvantum utgjør dette fra 4,6 til 5,7 tonn, totalt 847 tonn.

Det gis ikke kvoteøkning på fartøynivå for fartøy under 21 meter, men kvantumet tillegges gruppekvoten for de enkelte lengdegrupper.

Kvotetillegget i åpen gruppe utgjør totalt 567 tonn. Tillegget gir ikke grunnlag for kvoteøkning på fartøynivå, verken for maksimalkvoten eller garantert kvantum.

Det gjøres ikke endringer i den bifangstordningen utover å fremskynde starten til mandag 29. august 2011.

Misnøye i nord

Lengst nord får fiskerne i åpen gruppe 3.000 tonn torsk ekstra - som følge av forhandlingene mellom departementet og sametinget. Det har skapt misnøye i Fiskarlaget Nord som mener dette er en urettferdig fordeling. Sentralt har imidlertid fiskarlaget inntatt enn holdning at dette er til å leve med.