Bestemmelser om fartøystørrelse, geografi, fiskeslag, redskap og tidsrom gjør det krevende å være fisker.

Det går fram av Fiskarlagets høringssvar om fjordlinjesaken. - Ut fra dette anmoder Fiskarlaget fiskerimyndighetene om i større grad å forsøke å få til harmoniseringer av bestemmelsene, heter det i brevet.

I sitt høringssvar om fjordlinjer og redskapsbegrensninger påpeker Norges Fiskarlag at både høringen og selve saksområdet er svært komplisert og at de forslag som er presentert, ikke bidrar til forenkling av reglene for utøvelsen av fiske. - Det er også vanskelig å se noen form for konsekvent tilnærming til de problemstillinger som er berørt.

I svarbrevet påpekes det også at Fiskarlaget mener det ikke er tilfredsstillende at forslag som fremmes med utgangspunkt i vidt forskjellige utredninger og tilrådninger undergis samme behandling uten at dette settes i sammenheng før høringen.

Landsstyret behandlet onsdag 1. juni høringssaken. Det er gitt et omfattende svar som du i sin helhet ved å klikke på lenka nederst i denne artikkelen.