I Gulating lagmannsrett sin frifinnelsesdom av 19.02.2021 fremkom det påstander om alvorlig miljøkriminalitet ved Pelagia Egersund Sildeoljefabrikk. Blant annet fremkom det påstander om brudd på havressurslovens regler om veieplikt og regler for omsetning av fangst, gjennom manipulering av vekt og svart omsetning, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Dersom slike lovbrudd har funnet sted, undergraves den bærekraftige forvaltningen og skader miljø, næring og samfunn.

I NOU 2019: 21 vedrørende fremtidens ressurskontroll fremkommer det følgende; «Økokrims siste trusselvurdering gir uttrykk for at organisert kriminalitet er en særlig stor trussel i fiskerinæringen, og at trusselen sannsynligvis vil øke i framtiden. Økokrim mener at næringens egenart gir mulighet til å utføre forskjellige typer kriminalitet med store økonomiske gevinster.»

I politiets trusselvurdering av 2021 fremkommer det følgende;

«Ulovlig fiske kamufleres ved hjelp av underrapportering. Det har av flere aktører i mange år vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen. Det vurderes som meget sannsynlig at enkelte næringsutøvere vil videreføre omfattende ulovlig fiske og under- og feilrapportering av fangst. Kriminaliteten omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Ulovlig fiske er også miljøkriminalitet ved at det undergraver bærekraften i norsk fiskeriforvaltning.»

På bakgrunn av ovennevnte, imøteser Fiskeridirektoratet region Sør politiets etterforskning, og bidrar i den grad politiet har behov for vår faglige bistand.