Det er Dagbladets økonomi-utgave, Børsen som torsdag ettermiddag fortalte hvordan ledelsen i Norges Fiskarlag har hemmeligholdt en meetoo-sak.

Saken handler om at en sentralt plassert mann i Norges Fiskarlag over tid skal ha kommet med seksuelle tilnærmelser overfor en kvinne som er ansatt i organisasjonen.

Børsen kommer ikke nærmere inn på om den angjeldende mannen er ansatt eller tillitsvalgt. De plasserer heller ikke kvinnen ved noe spesielt kontor i organisasjonen.

Kvinnen opplevde mannens opptreden uholdbar, og meldte fra om dette til ledelsen. Dette skal ifølge avisa ikke ha fått noen konsekvenser, inntil hun i 2019 meldte direkte til generalsekretær Otto Gregussen.

Da ble hun bedt om å komme med en skriftlig redegjørelse. I ettertid ble det iverksatt en gransking av en innleid advokat. Men istedenfor å sluttføre denne, slik at det ble levert en rapport, valgte generalsekretær Gregussen og styreleder Kjell Ingebrigtsen å utarbeide en avtale der kvinnen og mannen signerte en taushetsavtale og blir enige om å gå videre.

I avtalen som ble signert i desember 2019, fremgår det ifølge børsen.no blant annet at partene heretter skal:

«ha et rent kollegialt og profesjonelt forhold. Kontakt skal fortrinnsvis skje på e-post og telefon. Eventuelle møter skal skje i nærvær av andre. Som et ledd i å gjenopprette tillit skal partene omtale hverandre positivt så langt det er naturlig i profesjonell sammenheng».

Ingen av partene vil kommentere saken. Den anklagede mannen har flere ganger fastholdt at han ikke er enig i kvinnens fremstilling av saken. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere dette nærmere overfor børsen.no.