- Det er krevende å installere og sette seg inn i. De som ikke klarer det, kommer til å bryte loven, konkluderer Steinar Jonassen, daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag.

Han har skrevet brev på grunn av denne J-278/2014 som ble sendt ut før helga.

Dette er innholdet i brevet:

Det vises til at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en elektronisk meldingsordning for flåten under 15 meter. Ordningen skal innføres fra 1. februar og skal i første omgang gjelde for flåten mellom 13 – 15 meter samt for en rekke spesielle tilfeller for hele flåten under 15 meter.

Nordland Fylkes Fiskarlag vil uttrykke sterk forbauselse og oppgitthet over at Nærings- og fiskeridepartementet kun få dager før vinterfisket starter opp skal innføre et påbud om elektronisk fangstrapportering for flåten mellom 13 – 15 meter. Selv om påbudet gjelder fra 1. februar vil det for det første være særdeles vanskelig å laste ned, sette seg inn i og ta i bruk en applikasjon på så kort tid samtidig som en skal være i aktivt fiske. Dernest er det nødvendig å få installert utstyr og få etablert rutiner om bord i det enkelte fartøy som gjør at en kan sortere ulike arter fisk og anslå vekt slik at innrapporteringen blir korrekt.

Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer også den arrogansen som gjør seg gjeldende i Nærings- og fiskeridepartementet og spesielt hos Fiskeriministeren når det gjelder innføringen av rapporteringssystemet. For det første etableres det som nevnt foran på et tidspunkt som er særdeles utfordrende. Dette har Fiskarlaget for lengst tatt opp med departementet der det har vært poengtert at å skulle innføre dette systemet i den aller mest hektiske sesongen ikke er gjennomførbart.

Dernest så har Fiskarlaget gjennom en rekke møter med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet foreslått en hel del forenklinger i forhold til det forslaget som var sendt på høring. Disse forslagene har fiskeriministeren dessverre tatt lite hensyn og det er etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening ensbetydende med at det nye systemet kommer til å skape en rekke lovbrytere i næringen fordi taksering av fangst ikke er særlig enkelt. Enkelt sagt så vil dette gå ut over fiskernes rettssikkerhet noe også Fiskeriministeren bør være opptatt av.

Nordland Fylkes Fiskarlag er også kjent med at noen fartøyer har hatt en applikasjon på utprøving tidligere i år. Nordland Fylkes Fiskarlag merker seg at forvaltningen ikke har orientert næringen om resultatene av denne utprøvingen og heller ikke har drøftet erfaringene med næringens organisasjoner. Det mener en er sterkt kritikkverdig samtidig som det betyr at departementet innfører denne bestemmelsen uten å ta hensyn til hva næringsutøverne mener om saken.

Nordland Fylkes Fiskarlag mener med bakgrunn i foranstående at Norges Fiskarlag må be om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet der det må fremsettes krav om å få utsatt iverksettelsen av forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter til 1. mai 2015.

Dette må tas tak i så snart som mulig etter nyttår.