NIVA får 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til å studere hvilke langtidseffekter mikroplast kan ha på marine organismer. Selv om det nå er mye oppmerksomhet om marin forsøpling, er det stort behov for mer kunnskap om konsekvensene av problemet for livet i havet, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Fragmentering og nedbrytning av plast i havet fører til økende mengder mikroplast og kjemiske tilsetningsstoffer som følger med plasten. De økologiske effektene av disse prosessene er fremdeles lite kjent.

– Marin plastforsøpling er en trussel mot havmiljøet og sjømatnæringene. Tildelingen fra Forskningsrådet er viktig fordi vi trenger mer kunnskap om hvilke langtidseffekter mikroplast kan ha på marine organismer, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

– Som fiskeriminister er jeg opptatt av målrettet innsats for å redusere plastsøppel i havet, og at vi får etablert solid kunnskap om mikroplastens effekter på livet i havet.

I dette prosjektet vil forskerne undersøke hvilke langtidseffekter mikroplast og de tilhørende kjemiske tilsetningsstoffene har på et utvalg av marine arter i norske farvann. Arter som har økologisk eller kommersiell betydning, er særlig interessante i disse studiene. Det vil også bli undersøkt i hvilken grad partiklene hoper seg opp i organismer på ulike trinn i næringskjeden.

Forskerne er videre opptatt av å undersøke hvilken betydning de kjemiske tilsetningsstoffene i plastene har for de miljøeffektene som påvises. Ved å studere ulike typer partikler ved hjelp av flere analysemetoder ønsker forskerne å skille mellom langtidseffekter som er direkte knyttet til mikroplast, og de som skyldes tilhørende kjemiske tilsetningsstoffer.

– For å sikre et rent og rikt hav for framtiden må vi få mer kunnskap om konsekvensene av den marine forsøplingen, påpeker områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

– Norske forskningsmiljøer er i verdenseliten innenfor marin forskning, og det er viktig at vi bruker denne styrke til å utvikle kunnskap som trengs for å kunne sette i verk tiltak mot problemer som plastforurensning. Dette er viktige både nasjonalt og globalt, sier Unander.

Prosjektet skal ledes av forsker Tânia Gomes ved NIVA og er et samarbeid mellom NIVA, Sintef Ocean og flere utenlandske universiteter.

Målet med undersøkelsene er å legge grunnlag for retningslinjer som kan brukes for å vurdere effektene av mikroplast og de tilhørende kjemiske tilsetningsstoffene.