Representantforslaget kommer fra Ap-presentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande. De tre viser til en rekke oppslag i media de siste månedene der man har kunnet se at sosial dumping er i ferd med å få fotfeste innen fiskeindustrien. Forslagsstillerne er bekymret over tilstander som omtales som menneskehandel og alvorlig arbeidskriminalitet, noe som ikke er forenlig med politiske målsettinger i fiskeripolitikken, skriver de i bakgrunnen for sitt forslag.

- Det er både alvorlig og uakseptabelt at arbeidsfolk utnyttes. Det må sikres anstendige lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte, men også for at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse bedrifter, heter det i forslaget.

Forslagsstillerne mener det må iverksettes målrettede tiltak for å forhindre sosial dumping innen både fiskeriene og fiskeindustrien.

Forslagsstillerne anerkjenner at den utenlandske arbeidskraften er viktig for fiskeindustrien, og at den vil være det også være i årene som kommer. De slår fast at dette ikke skal føre til at man får ulike forhold, alt etter hvilken nasjonalitet man har.

- Det kan ikke aksepteres at man senker standarden når man henter inn arbeidstakere fra andre land. Det store innslaget av utenlandsk arbeidskraft blir heller ikke fanget opp fullt ut i offentlig statistikk, blant annet gjelder dette innleid arbeidskraft på korttidsopphold. Forslagsstillerne mener det må kartlegges hvor stort omfanget av innleie er i denne bransjen, jf. også Dokument 8:12 S (2019–2020) Representantforslag om opprydding i innleieregelverket.

I tillegg til et bedre kontrollapparat mener de tre Ap-politikerne at det også må bli strengere straffer for dem som bryter reglene.

- Det må også iverksettes strengere sanksjoner for de som bryter regelverket. Forslagsstillerne mener blant annet regjeringen må vurdere om aktører som har brutt for eksempel innleieregelverket, kan ekskluderes fra kjøperregisteret.

Det konkrete forslaget lyder slik:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en konkret tiltakspakke for å sikre mer seriøsitet i fiskeindustrien. Viktige tiltak som må inkluderes for å sikre kompetanse, seriøsitet og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, er:

  • gode opplæringsordninger for å sikre næringen tilgang på fagkompetanse

  • videreføring av særordninger for permittering i fiskeindustrien

  • kartlegging av bruk av innleie og vikarbyråer i bransjen

  • tiltak for å stimulere til hele faste stillinger og for å begrense innleie

  • mer aktiv bruk av Arbeidstilsynet og arbeidslivskriminalitetssentre inn mot fiskeindustrien

  • strengere sanksjoner ved brudd på arbeidsmiljøloven