PRESSEMELDING

Covid-19-pandemien fører til økt usikkerhet i verdenshandelen  og vi ser  endringer  i  forbrukeradferd og transportmønster  som  påvirker  flere markeder. Spesielt utsatt er restaurantsegmentet  (Horeca), mens  det rapporteres om  en økning i dagligvare og matleveringstjenester  til hjemmet  som følge  av  utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder.  En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel.

Etterspørselen etter norsk sjømat vil variere fra marked til marked, avhengig av art, hvilke segmenter norsk sjømat selges til, endret konkurransesituasjon og hvilke tiltak de ulike landene iverksetter.

- Selv om dagligvaresalget rundt om i Europa øker, er det grunn til å vente lavere etterspørsel etter fisk og sjømat som følge av redusert omsetning. Lavere etterspørsel vil i første omgang ramme varer som hovedsakelig selges i restauranter som f.eks. kongekrabbe, skreimerket torsk og reker. En svekket norsk krone vil imidlertid bidra til å kompensere for noe av den reduserte etterspørselen etter norsk sjømat, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Vi har fått indikasjoner om at økt usikkerhet i Europa medfører at innkjøpere ønsker å begrense produktutvalget i butikk. Dette kan også ramme norsk sjømateksport. Sjømatrådets fiskeriutsendinger rapporterer om at flere ferskvaredisker reduserer utvalget eller stenges og at brettpakket ferskvare ofte er utplukket, sier Aandahl.

Torskeeksporten

I sesongen fra januar til april eksporteres mellom 30 - 40 prosent av volumet som fersk hel torsk.

- 99 prosent av torskeeksporten fra Norge går til ferskkonsum og videreforedling i Europa. Store deler av ferskmarkedet for torsk har falt bort siden flere europeiske land har iverksatt strenge restriksjoner. Vi er nå godt ute i sesongen og konsekvensen er ikke like omfattende som de kunne blitt dersom koronasituasjonen inntraff tidligere i vinter. Likevel er det store mengder torsk som vil gå til andre anvendelser, primært til salting og tørking, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Redusert etterspørsel vil føre til prisfall i markedene. Vi ser allerede tegn på dette for eksporten av fersk torsk i uke 11. Det var et prisfall for både fersk skrei (ned 3 prosent) og fryst hel torsk (ned 1 prosent), målt i euro og USD fra samme uke i fjor, sier Pettersen

- Fryste produkter er bedre egnet for lagring. I flere markeder rapporteres det nå om en vridning fra fersk til fryst fisk slik vi så i en tidligere fase i Kina. Produkter som klippfisk og tørrfisk har også en fordel ved at de kan lagres over lengre tid uten kjøling. Dette oppleves som positivt nå som folk handler sjeldnere og det er utstrakt bruk av hjemmekarantene, sier Pettersen

- Fryst, hel hvitfisk selges i hovedsak til videreforedlingsindustri i Øst-Europa og Kina for salg i andre markeder. I uke 11 så vi en økning av eksporten av fryst, hel torsk, sier Pettersen.

Lakseeksporten

- I uke 11 ble det eksportert 18 067 tonn fersk hel laks, det er en økning på 24 prosent fra samme uke i fjor. Vi ser for eksempel en sterk vekst til markeder som tradisjonelt videreforedler laks for eksport til andre land, hovedsakelig i EU. Land med høy grad av videreforedling er Polen (økning på 42 prosent), Danmark (økning på 93 prosent) og Litauen (økning på 141 prosent), sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- De konsekvensene vi til nå har sett for fersk laks og ørret i de hardest rammede markedene, vil vi etter hvert også se i de land som fortløpende blir rammet. Det globale laksemarkedet vil preges av økte logistikk-kostnader, endret konsummønster og uforutsigbar prisutvikling, sier Aandahl.

Frankrike har stengt ned mye

Tirsdag denne uken ble det iverksatt svært strenge restriksjoner i Frankrike. Franskmenn beordres til å holde seg hjemme og unngå kontakt med andre, unntaket er de som jobber i samfunnskritiske sektorer som helse eller sikkerhet. Denne uken ble blant annet skoler, parker, teatre og restauranter stengt.

– Dagligvarebutikker holder åpent, men vi ser at flere ferskvaredisker stenges ned som hygienetiltak for å hindre mulig smittespredning. Dette medfører en forventning om økt salg av ferdigpakkede sjømatprodukter. Fremdeles holdes de tradisjonelle markedene åpne, men folk oppfordres til å holde avstand og fysiske sperringer settes opp for å forhindre at man kommer for nær maten, forteller Trine Horne, Sjømatrådets fiskeriutsending til Frankrike.

Frankrike er det tredje største markedet for norsk sjømat, målt i verdi. I årets to første måneder har Norge eksport sjømat for 1,4 milliarder kroner til Frankrike. Det franske markedet har også vært det største vekstmarkedet for eksport av laks hittil i år, med en økning på 327 millioner i forhold til samme periode i fjor.

Spania har foreløpig opprettholdt konsumet av sjømat – men usikkerheten øker

Det spanske samfunnet stengte offisielt ned mandag denne uken og kun butikker med kritiske funksjoner holder åpent. Men allerede sist helg ble mange møtt av stengte dører.

- Den totale sjømateksporten til Spania forventes å opprettholdes en stund fremover. Som i flere andre markeder ser vi at salget av emballert sjømat øker også i Spania, sier Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets fiskeriutsending til Spania.

Spanske myndigheter har garantert for at husholdninger vil ha tilgang til ferske dagligvareprodukter i butikkene. Det gjør at salget av frossenmat ikke har økt i særlig grad, noe som også henger sammen med at spanjoler flest ikke har stor frysekapasitet i hjemmet.

- Ettersom Spania primært er et ferskfiskmarked, øker ikke salget av frossenmat noe særlig. Det forventes at forhåndspakket fersk mat og take-away trolig vil øke mest i perioden som kommer. I tillegg er det innført restriksjoner slik at det kun er eldre og personer i risikogruppen som får benytte seg av dagligvareleveringstjenester, for på den måten å kunne holde liv i butikkene, rapporterer Stabell.

Norge har eksportert sjømat til Spania til for 940 millioner kroner i januar og februar, omtrent 15 500 tonn.

Færre restriksjoner i Sverige

Sverige er markedet som på mange måter går «mot strømmen» hva gjelder restriksjoner og strenge tiltak. Konklusjonen har foreløpig vært «vask hender, vis hensyn». Men også i dette markedet ser vi langt færre mennesker i restauranter, forbrukere som er bekymret, og hamstring i butikk.

- Frysehyllene plukkes ut, og folk ser ut til å tenke at det er best å ta med seg noen pakker ekstra, forteller Sigmund Bjørgo, Sjømatrådets fiskeriutsending til Sverige.

Det store spørsmålet er i hvilken grad dagligvaresalget kan kompensere for nedgangen i restaurantmarkedet.

Norge eksporterte sjømat over grensen til en verdi av 4 milliarder kroner i 2019, som gjør Sverige til det 11 største eksportmarkedet for norsk sjømat.

USA:

I uke 11 ble eksporten av fersk hel laks til USA redusert med 4 prosent til 379 tonn sammenlignet med samme uke i fjor, mens eksporten av fersk filet økte med 4 prosent til 426 tonn. USA har utviklet seg til å et stort ørretmarked de siste årene. For fersk hel ørret var eksporten 178 tonn, en økning på 122 prosent fra samme uke i fjor.

Kina:

Det var en økning i eksporten av fersk hel laks til Kina fra 149 tonn i uke 10 til 217 i uke 11. Det tilsvarer en nedgang i uke 10 på 51 prosent mot samme uke i fjor, og en nedgang på 37 prosent mot uke 11 i 2019.

Italia:

I uke 11 ble eksporten av fersk hel laks redusert med 41 prosent til 708 tonn fra samme uke i fjor.