Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2022. Reguleringene gjelder fisket nord for 62 grader nord.

- Det har vært et utfordrende år, spesielt for den minste flåten. Ellers fungerer reguleringene godt og vi vil i hovedsak videreføre gjeldende reguleringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

I 2021 ble det innført et garantert kvotetillegg på 4 tonn torsk i åpen gruppe for fiskere under 30 år. Fra og med 2022 vil kvinner til og med 40 år kvalifisere for tillegget.

- Jeg øker aldersgrensen for kvinner på det garanterte kvotetillegget for yngre fiskere i åpen gruppe. Det handler om å legge til rette for at flere kvinner kan delta i fisket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Innfører overregulering i hysefisket

- Vi ser at fordelingen av hysekvoten ikke treffer helt og vil derfor legge til rette for en mer effektivt kvoteutnyttelse. Dette vil også bidra til verdiskapning. Det er positivt at næringen selv ser nærmere på fordelingsspørsmålet, sier fiskeri- og havminister Skjæran

For å legge til rette for økt kvoteutnyttelse innføres en overregulering fra årets start for havgående fartøyer, i tillegg til høy overregulering for lukket gruppe. Hysekvotene har årlig blitt refordelt fra kyst- til havflåten som følge av lav kvoteutnyttelse og tilgjengelighet. Nærings- og fiskeridepartementet ba Fiskeridirektoratet om en utredning av refordelingene og denne ble presentert i årets reguleringsmøte.

Viderefører ordningen med levendelagring av torsk og ferskfiskordningen

Levendelagring av torsk og ferskfiskordningen skal blant annet bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i vintermånedene.

- Levendelagring ble innført som en midlertidig ordning og det har lenge vært planlagt at denne bonusen skal fases ut. Vi viderefører årets regulering av ordningen neste år, og vil gjennomføre neste steg i nedtrappingsplanen i 2023, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Resterende kvoter fra levendelagring i 2021 vil overføres til neste års ordning slik at det i 2022 kan settes av 2 500 tonn, med en bonus på 30 prosent og oppstart mandag 28. februar 2022.

Som følge av en lavere torskekvote reduseres avsetningen til ferskfiskordningen, med oppstart 27. juni. Dette er i tråd med Fiskeridirektoratets anbefaling etter reguleringsmøtet i november 2021.

Kystfiskeordningen↑ Gå til toppen

Det settes av 0,9 prosent av norsk kvote til kystfiskeordningen og det garanterte kvotetillegget på 8 tonn per fartøy videreføres.

Restkvoten fra 2021 på kystfiskeordningen overføres som et enkelttilfelle til kystfiskeordningen i 2022.

- Utfordringene i årets skreifiske har også gått utover utnyttelsen av kystfiskeordningen. Vi overfører derfor årets restkvoter på ordningen til 2022 som et enkelttilfelle til neste års ordning, sier fiskeri- og havminister Skjæran.