Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2024. Kvoten for norske fartøy er satt til 3 851 tonn i Nordsjøen og 115 tonn i Skagerrak.

- Vi må fortsatt bygge opp torskebestanden i Nordsjøen og Skagerak. Reguleringsopplegget i dette fisket er basert på erfaringer fra de siste årene. Derfor har vi satt maksimalkvotene for de som kan fiske direkte etter torsk i Nordsjøen på samme nivå som ved starten av 2023. Vi har økt de garanterte kvotene noe. Så skal vi følge utviklingen i fisket neste år og se om reguleringen kan gjøres romsligere, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

2023-nivået videreføres

Også maksimalkvoten for fartøy i åpen gruppe er en videreføring fra nivået i 2023. Andre fartøygrupper reguleres med bifangstbestemmelser.

I forhandlingene mellom Norge, UK og EU ble kvotene ble økt med 15 prosent. Sammenlignet med kvotene over tid, er kvotene for 2024 fremdeles på et lavt nivå. Reguleringsopplegget fra årets start reduserer sannsynligheten for at kvoten blir oppfisket før reguleringsårets slutt. På bakgrunn av fisketakten vil det i mai/juni 2024 vurderes om det er rom for å øke maksimalkvotene/tillatt bifangst.

Norge, EU og Storbritannia ble i kvoteavtalen for 2024 enige om å videreføre tiltaket om sesongstengte områder i norsk økonomisk sone, britisk sone og i EU-sonen for å beskytte kjente gyteområder for torsk.

- Selv om det ser lysere ut for torsken enn på flere år, ønsker vi fortsatt å stenge disse feltene som et av flere viktige tiltak for å bygge opp torskebestanden til et høyere nivå, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Reguleringene for 2024

Det er fastsatt maksimalkvoter i Nordsjøen for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper. Fartøy har adgang til å delta i lukket gruppe og fartøy som er under 15 meter kan fiske 8 tonn, fartøy mellom 15-21 meter kan fiske 16 tonn, og fartøy over 21 meter kan fiske 32 tonn torsk i Nordsjøen.

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 4 tonn torsk fra årets start.

Det åpnes ikke for et direktefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak, men den etablerte unntaksordningen for fartøy som har oppfylt vilkårene for dispensasjon fra fiskeforbudet i Skagerrak, og ordningen fra 2015 om at fartøy med størst lengde under 11 meter kan fiske direkte etter torsk med juksa i perioden 1. april til 30. juni videreføres.

Det er fastsatt følgende bifangstreguleringer i Nordsjøen:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 15 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad fastsettes til 10 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål fastsettes til 5 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker med stormasket trål fastsettes til 10 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 5 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til 1%.

Det er fastsatt følgende bifangstreguleringer i Skagerrak:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 10 %.

 • Tillatt bifangst av torsk i snurrevad fastsettes til 2,5 %.

 • Tillatt bifangst i stormasket trål fastsettes til 2,5 %.

 • Tillatt bifangst for reketrål fastsettes til 5 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker med stormasket trål fastsettes til 2,5 %.

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til 1%.