I en uttalelse fra et nylig avholdt styremøte i Nordland fylkes fiskarlag fremgår følgende:

"Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til den pågående diskusjonen om etablering av vindkraftanlegg på land etter at NVE 1. april presenterte 13 mulige områder i hele Norge der det kan være muligheter for å drifte slike anlegg. Presentasjonen har ført til betydelig motstand fra en del miljøorganisasjoner som av ulike grunner ikke ønsker denne type installasjoner på land. At miljøorganisasjoner så steilt står opp mot prosjekter som kan føre til reduserte klimagassutslipp forbauser styret.

Det har tidligere vært presentert prosjekter i sjøen som har vært kommentert av både Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Fiskarlag. De fleste av disse ville ha kommet i direkte konflikt med fiskeriene, men en har signalisert at det på visse vilkår kan være mulig med offshore vindkraft, men en må likevel konstatere at dette er utfordrende i forhold til vår næring.

Styret mener at Norge i større grad må satse på fornybar energi i stedet for å importere energi som er produsert på en forurensende måte. For å få dette til så må alle bidra – også de som synes vindkraftverk ikke gjør seg særlig godt i den norske naturen eller som mener at de ødelegger for reindriften. Nordland Fylkes Fiskarlag har tidligere på visse vilkår åpnet for at et par områder i sjø i Nordland kan utbygges. En forventer også at det åpnes områder på land for utbygging selv om disse kan være utfordrende.

Styret mener at den store motstanden mot vindkraftanlegg på land helt klart vil føre til et sterkt press mot slike etableringer til havs. Dette må forhindres og en ber derfor Norges Fiskarlag komme på banen i denne saken og forhindre et uønsket trykk mot havområdene for utbygging av offshore vindkraft."