- I forbindelse med arbeidet med nasjonal marin verneplan for Andfjorden, har vi nå sikret god og oppdatert informasjon om fiskerinæringens bruk av sjøarealene, skriver Fiskeridirektoratet.

Den marine verneplanen for Andfjorden omfatter et stort område og må derfor konsekvensutredes. Denne utredningen skal gjennomføres våren 2020.

Viktig område

Planområdet inneholder både korallforekomster og et rikt biologisk mangfold samtidig som området er viktig for fiskerne.

Nå skal det etableres referanseområder der det ikke vil være tillatt med bunnberørende fiskeredskap - ett for reketrål, ett for snurrevad og ett for trål. Nord for Steinavær finnes det en stor, gammel korallskog. Rundt korallskogen skal det etableres en restriksjonssone, som vil begrense muligheten til å utøve fiske. Hvor grensen for denne sonen skal gå og hvilke redskapstyper som blir forbudt, skal nå utredes. Her vil fiskerne bli lyttet ekstra til ettersom lokalkjente fiskere vet hvor korallene står.

- Det var svært viktig at Fiskeridirektoratet i forkant av konsekvensutredningen intervjuet fiskerne for å sikre kunnskap om fiskerinæringens bruk av sjøarealene innenfor planområdet, skriver direktoratet.

Oppdatert informasjon

- Vi har intervjuet fiskere i Nordland og Troms som bruker sjøarealene som vil bli berørt av nasjonal marin verneplan for Andfjorden. Fiskere med og uten tilknytning til fiskeriorganisasjoner har deltatt. Vi har gjennomgått eldre kystnære fiskeridata for blant annet å få oppdatert informasjon om fiskeplasser for aktive og passive redskap, låssettingsplasser, gyteområder, oppvekst- og beiteområder og områder med tare og skjellforekomster. Vi har også registrert nye slike områder, framholder Fiskeridirektoratet.

I oppdateringen framholdes det at fiskerne ga god og presis informasjon om korallområder innenfor planområdet, noe som vil være av stor interesse for både forskere og forvaltere i det videre planarbeidet.

Når etterarbeid og kvalitetssikring er ferdig, blant annet gjennom en høring blant fiskere og fiskerlag, vil det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget publiseres i Fiskeridirektoratets kartverktøy, Yggdrasil.

Høringsrunde

Det er Miljødirektoratet som har gitt fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark i oppdrag å utrede vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland og kommunene Harstad, Tranøy og Torsken i Troms. Forslaget til utredningsprogram er sendt på høring med svarfrist 15. november 2019.