- Fjorddeponier som kan føre til alvorlig kjemisk og fysisk forurensning bør ikke godkjennes før en helhetlig plan for forvaltningen av fjordene er på plass.

Det sier Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Mattilsynet i et svar til Fiskeri- og kystdepartementet. Departementet har bedt om innspill til en strategi for mineralnæringen.

De fire etatene påpeker en rekke mangler ved eksisterende konsekvensutredninger og foreslår blant annet at det:

- etableres miljøtesting av gruvekjemikalier utarbeidet av sentrale myndigheter

- stilles samme krav til gruveindustriens bruk av kjemikalier som for annen industri

De fire mener det bør utarbeides en helhetlig plan for bruken av kysten og fjordene, på samme måte som for havområdene.

Gruver som allerede er i drift og som deponerer avfall i fjorder, ble satt i drift da kunnskapen om miljøeffekter var mindre og verken naturmangfoldloven eller vannforskriften var innført.

Siden den gang er fjordene blitt langt viktigere for matproduksjonen ettersom havbruksnæringen har kommet i tillegg til tradisjonelt fiske. Derfor er det av stor betydning at fjordene blir forvaltet på en måte som ikke går ut over matproduksjonen, mattryggheten, det biologiske mangfoldet eller økosystemenes egenart.