Fiskeri- og kystdepartementet har denne uka fastsatt regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2012.

Gjeldende perioder med forbud mot å fiske etter breiflabb og kveite med garn blir videreført fra årsskiftet, men det vil bli en vurdering og ei skriftlig høring i 2012 om fredingsperioder i garnfisket etter breiflabb sør for 64˚N.

Kravet i utøvingsforskriften om at breiflabbgarn skal røktes minst hver tredje dag blir videreført. Fra 1. januar 2012 blir det innført tilsvarende røktingskrav for fiske med kveitegarn, men det blir ikke satt krav om rapportering ved setting og haling av kveitegarn.

Forbudet mot direktefiske etter breiflabb med konsumtrål og snurrevad blir videreført i 2012. Den maksimale bifangsten av breiflabb som er tillatt i fiske etter andre arter med konsumtrål og snurrevad, blir endret fra 20 til 15 prosent. Dette gjelder også utenlandske fartøy. For fiske med reketrål og annen småmasket trål blir gjeldende bifangstregler videreført.

Fra 1. januar 2012 vil det ikke lenger bli tillatt til å ha innblanding av undermåls kveite i fangstene. Dette skal sikre ein god effekt av at minstemålet for atlantisk kveite i fjor ble økt til80 cm.