Fiskeridirektoratet har bedt om innspill fra næringen knyttet til «Kysttorsk i sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen», melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlag støtter i sitt høringssvar Havforskningsinstituttets vurdering om at årsakene til den registrerte nedgangen i bestanden er sammensatt, og man forventer et bredt spekter av tiltak for å bedre situasjonen for kysttorsk. Fiskarlaget konstaterer at det må innføres skjerpede forvaltningstiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk, men mener altså at forslagene er uforholdsmessig inngripende for fiskerinæringen i Sør-Norge. Tiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2019.

Fiskerlaget Sør med møte

Daglig leder i Fiskerlaget Sør Erlend Grimsrud påpeker at det er beklagelig at det ikke er bedre detaljkunnskap om kysttorskens tilbakegang når såpass omfattende forvaltningstiltak foreslås. Han sier forslagene er særlig inngripende for yrkesfiskere, og vil gjøre tradisjonelt kystfiske med konvensjonelle redskaper umulig fra Telemark til Svenskegrensa.

Alvoret i saken gjør at Fiskerlaget Sør har bestemt å holde et Fiskermøte i Sandefjord 28. september. Det er allerede 52 påmeldinger til dette møtet.

Grimsrud sier det er avklart at det blir innledninger fra Fiskeridirektoratet, Fiskemottaket Fjordfisk og Fiskerlaget Sør i Sandefjord.

Høringsforslag

Norges Fiskarlag anbefaler i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet en rekke tiltak:

- Vern av registrerte gytefelt og buffersone i samråd med lokale fiskere. I tillegg til dette mener Norges Fiskarlag av hensyn til de inngripende forvaltningstiltakenes usikkerhet at det settes klare forvaltningsmål knyttet til overlevelse av 0-gruppeyngel og at tiltakene evalueres etter 5 år.

- Forbud mot direktefiske av torsk støttes. Område bestemmes i samråd med lokale fiskere.

- Det etableres dispensasjonsadgang for yrkesfiskere for overvåkning av bestanden og forvaltningstiltakets effekt.

- Generelt påbud om bruk av rist i rekefisket innenfor grunnlinjen støttes, men oppsamlingspose og krepse-spalte må imidlertid tillates.

- Generelt påbud om bruk av seleksjonspanel i sjøkrepsfisket.

- Fiskeridirektoratet må opprette dialog med lokale fiskere om avgrensing av fiskeriområdet.