I en uttalelse fra et nylig avholdt styremøte i Nordland fylkes fiskarlag fremgår følgende:

"Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det nå er åpnet for kommersiell fangst av raudåte innenfor et kvantum på 254.000 tonn i 2019. 3.000 tonn av dette kvantumet kan tas i kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekote. Resterende skal tas utenfor 1000 meters dybdekote.

For å ta opp dette kvantumet er det åpnet for å tildele 10 avgrensede raudåtetråltillatelser i ulike kategorier der noen av disse gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029.

Styret viser til at forskere tilhørende ulike forskningsinstitusjoner avdramatiserer de antatt negative konsekvensene av fangst av raudåte. Dette gjelder både den betydelige bifangsten av fiskeegg og larver ved tråling etter raudåte og det gjelde spørsmål i forhold til det å drive et intensivt fiske på en bestand som er svært viktig for flere av de kommersielt utnyttbare fiskebestandene.

Styret er svært skeptisk til forskernes holdning og mener at ved å tillate fangst på raudåte så legges det ikke noe føre – varhensyn til grunn for forvaltningen. Hva som gjør at dette prinsippet ikke overholdes i dette fiskeriet stiller styret seg uforstående til og mener at med det fisket av raudåte som det nå legges opp til så kan det lett få store negative konsekvenser for det første for viktige fiskebestander, men is in tur også på fiskerne og de ulike kystsamfunnene som alle er svært avhengig av at ressursene høstes bærekraftig.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag vil med dette be Norges Fiskarlag gå i bresjen for en bredt anlagt motstand mot det fisket på raudåte som det nå legges opp til. Her må også folk utenfor fiskerinæringen trekkes inn i arbeidet og en må sørge for at det blir en så stor motstand mot fangst av raudåte at et slikt fiske minimeres."