Det melder leder Jan Harald Jansen.

Senja kommune er en av Norges største fiskeri- og havbrukskommuner med produksjonsbedrifter innen hvitfisk, rødfisk, pelagisk og reker. Aktiviteten er lokalisert til mindre lokalsamfunn med betydelige avstander fra kommunesenter. Dette gjør oss ekstra sårbar innen hvitfisknæringen hvor sesongene er korte og ikke gir grunnlag for helårig sysselsetting. Vi erfarer mer og mer at kun helårig sysselsetting gir grunnlag for bosetting, barnehager, skoler, kjøp av bolig m.m. og må dermed betraktes som en helt sentral rammebetingelse for mange kystsamfunn i Norge. Helårig sysselsetting for begge kjønn er suksessoppskriften for veksten i Tromsø, Alta, Finnsnes og alle andre bysamfunn i Norge.

Behovet for helårig sysselsetting bør dermed i betydelig større grad dimensjonere hvordan kvotesystemet skal utformes. Stikkordet er leveranser av fersk fisk over større deler av året. For å lykkes med dette er det behov for større og moderne kystfartøy kombinert med fersfiskleveranser fra trålere.

1. Ferskfiskbonus må videreføres og forsterkes. Dette forlenger hvitfisk sesongen både for fangst- og industriledd i hele Troms og Finnmark fylke.

2. Ferskfisk bonus må utvides til også å gjelde trålere. Denne må avregnes den totale trålkvoten.

3. Dagens bonusordning for levende lagring må videreføres og forsterkes gjerne med oppstart i januar slik at man unngår et hektisk fiske på tampen av skreifisket utenfor Troms. Dette gir både økt verdiskapning, utvidet sesong og økt sysselsetting.

4. Trålere, som er eid av fiskeforedlingsindustrien, må pålegges å oppfylle sin samfunnskontrakt ved å levere og foredle fersk råstoff. Dette må gradvis opptrappes etterhvert som produksjonskapasiteten utvides.

5. Strukturkvoter må tilbakeføres den flåtegruppen de er i på nåværende tidspunkt. Dette vil styrke muligheten for helårig sysselsetting ved at større kystfartøy over 21 meter er i stand til å levere fersk råstoff større deler av året. Det kreves også større kystfartøy for levendelagring av torsk.

6. Senja Arbeiderparti støtter ikke opprettelse av en kvotebank da denne hverken vil gi noen positiv effekt for helårig sysselsetting eller forenkling av regelverket. Dette forslaget vil heller skape mer byråkrati og redusere lønnsomheten i næringen ved å dra kapital bort fra fartøy/mannskap/kyst over til Finansdepartementet.

7. Når det gjelder fartøy under 11 meter er Senja Arbeiderparti bekymret for den svært høye gjennomsnittsalderen (28 år) på fartøyene. Dette er ikke bærekraftig med hensyn på sikkerhet, kvalitet, rekruttering og mulighetene for en god utnyttelse av fiskeressursene. Med kun 10% kvotereduksjon og avskrivnings muligheter vil strukturering utvilsomt gi økt lønnsomhet for aktørene. Bedre muligheter for fornyelse av flåten, bedre råstoffkvalitet, bedre arbeidsbetingelser (HMS) og større attraktivitet for ungdom vil være positive effekter. I tillegg vil en oppnå høyere utnyttelse av tilgjengelige fiskeressurser og dermed økt helårig sysselsetting da nyere fartøy kan drifte under mer varierende forhold og over større avstander.

Senja Arbeiderparti er dermed positiv til en moderat strukturordning kun innenfor den lengdegruppen for fartøy under 11 meter.

8. Trålstigen slik den er i dag må videreføres. Regjeringen forslag om at den skal ligge fast på 32% i fremtiden må avvises.

9. Majoritetseier av et fiskefartøy skal fortsatt være en fisker.