Det heter det i en pressemelding fra Fiskarlaget Nord signert daglig leder Jon-Erik Henriksen.

Dersom meldingen behandles i Stortinget i løpet av høsten som signalisert, så vil Fiskarlaget Nord og være et av lagene som rekker å involvere hele organisasjonen i en direkte diskusjon om saken, slik et årsmøte gir anledning til.

Som et ledd i forberedelsene til årsmøtet, er stortingsmeldingen nå sendt ut i organisasjonen på høring.

Dette angår fiskerne, og nå skal de få uttale seg.

Det kan fortsatt påvirkes

Med utgangspunkt i at kvotemeldingen er levert av en flertallsregjering, så må det kunne legges til grunn at forslaget som er lagt frem er et kompromiss regjeringspartiene står inne for.

Fiskeriministeren uttaler i en kronikk den 9. juli at det er en samlet regjering som står bak forslagene som er lagt frem for Stortinget.

Det må forventes at meldingen vil bli lagt til grunn for endringer av fiskerireguleringene. Det er samtidig gitt uttrykk fra regjeringen for at man søker det brede kompromisset som kan stå seg over tid, som må oppfattes som en invitasjon til både opposisjon og næringen om dialog og som samtidig indikerer at regjeringen er villig til å strekke seg for å legge til rette for stabilitet og forutsigbarhet.

Dette er signaler som gir positive forventninger.

Fiskarlaget Nords utgangspunkt for diskusjonen

Det ligger et veivalg for næringen i de beslutninger som skal tas i forbindelse med kvotemeldingen. Over tid har det vært påpekt at det kreves endring av reguleringsopplegget dersom vi ikke skal risikere å miste den differensierte kystfiskeflåten og det mangfoldet vi har i dag.

Rammevilkårene som settes for fiskeflåten, har en direkte konsekvens for utviklingen i både flåten, landindustrien og ikke minst de kystsamfunnene der den differensierte kystfiskeflåten og landindustrien i dag bidrar til aktivitet og sysselsetting.

Fiskarlaget Nord har vært tydelig på betydningen det har for den differensierte kystfiskeflåten å ivareta Finnmarksmodellen, herunder å beholde 21 meters grensen som Eidesenutvalget foreslo å fjerne. Det er og påpekt at det er nødvendig å stoppe lekkasjen av kvoter oppover i Finnmarksmodellen dersom en mangfoldig flåtestruktur skal kunne holdes i hevd.

Disse elementene ligger inne i regjeringens forslag til framtidig kvotesystem, og vi har grunn til å være tilfreds med den sikring av bredden i næringen som meldingen tar til ordet for. Samtidig er det elementer i meldingen det må forventes diskusjon rundt når fiskerne i Fiskarlaget Nord møtes.

Det trekkes frem rammevilkårene som foreslås for flåten under 11 meter, som fremstår usikre og begrenset i forhold til dagens situasjon. Er dette en fremtidsrettet politikk for den minste gruppen som allerede har minst forutsigbarhet og minst tilrettelegging for effektivisering?

Det er grunn til å tro at det vil bli presentert alternative løsninger fra fiskerne i Fiskarlaget Nord. Videre kan nevnes kvotebeholdningen, som nødvendigvis vil bli oppfattet som en ressursrentebeskatning slik den foreslås innrettet.

Vi skal være konstruktive, men det må forventes diskusjon. I Fiskarlaget Nord vil vi ta fiskeriministeren på ordet og bruke sommeren til å lese grundig på kvotemeldingen, også møtes vi i september i Tromsø for god fiskeripolitisk debatt.