Direktoratet skriver i en pressemelding at muligheten til å bruke tvangsmulkt ble innført som ny reaksjonsform allerede da havressursloven og deltakerloven ble vedtatt i 2011.

Det er imidlertid ikke før nå direktoratet tar denne hjemmelen i bruk.

- Målet er å fremme økt etterlevelse av regelverket i fiskerinæringen gjennom bruk av effektive og forholdsmessige reaksjoner, der bruk av tvangsmulkt skal sikre at et krav eller pålegg gitt i medhold av havressursloven og deltakerloven blir fulgt, skriver Rebin Tahir ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet i meldingen.

Vid mulighet

Direktoratet skriver at muligheten for å ilegge tvangsmulkt etter havressursloven favner vidt.

- Samtlige brudd på havressursloven, deltakerloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse, vil i utgangspunktet kunne reageres på med tvangsmulkt. Tvangsmulkt er imidlertid ikke en egnet reaksjonsform for alle typer brudd på fiskerilovgivningen, skriver Tahir.

Vil vurdere

- Fiskeridirektoratet vil i første omgang starte med et utvalg av lovbestemmelser i havressursloven og deltakerloven, og enkeltbestemmelser i forskrifter gitt med hjemmel i havressursloven og deltakerloven der vi har vurdert at tvangsmulkt vil være et egnet virkemiddel. Etter hvert som vi høster erfaring med bruk av tvangsmulkt som reaksjonsform på de utvalgte områder, vil vi vurdere om reaksjonsformen skal gjøres gjeldende i forhold til andre lovbestemmelser og forskrifter, sier Tahir.

En mer effektiv reaksjonsform

Innføringen av tvangsmulkt som reaksjonsform vil medføre at en del saker hvor eneste tilgjengelige reaksjonsform har vært politianmeldelse nå kan reageres på gjennom vedtak om tvangsmulkt. Direktoratet mener at dersom formålet med tvangsmulkt oppnås vil ordningen være en mer effektiv reaksjonsform enn politianmeldelse og straffesak, og mindre belastende for den vedtaket retter seg mot enn forelegg eller dom.

Direktoratet understreker at vedtak om tvangsmulkt likevel ikke utelukker politianmeldelse.

- I mer alvorlige saker vil tvangsmulkt kunne kombineres med politianmeldelse eller overtredelsesgebyr. Denne kombinasjonsadgangen lar seg gjennomføre ettersom tvangsmulkt ikke er å anse som straff, verken etter norsk rett eller Den europeiske menneskerettskonvensjon , og derav ikke omfattet av forbudet mot dobbeltstraff. For tilfeller av lovbrudd hvor tvangsmulkt ikke er et egnet virkemiddel vil overtredelsesbegyr eller politianmeldelse vurderes som alternative reaksjonsformer, sier Rebin Tahir ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Mer informasjon om reaksjoner ved regelbrudd.