Landsstyret i Norges Fiskarlag har hatt denne saken opp på siste møte i denne uka.

- Vi er sterkt bekymret for den usikkerheten som nå ser ut til å råde omkring sikkerhetsopplæring for fiskere, heter det i vedtaket fra møtet.

Landsstyret ber Fiskeri- og kystdepartementet snarest klargjøre hvilket regelverk og hvilke rammer som skal gjelde for at opplæringen fortsatt skal kunne fylle sin opprinnelige målsetting.

- Etter vår vurdering er Sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF) blitt vurdert som det kanskje mest resultateffektive tiltaket for å redusere antallet skade- og dødsfallulykker i fiskeflåten.

Departementet varslet en evaluering av sikkerhetsopplæringen i juni i år etter at hele opplæringsmodellen ble endret i fjor.

Opplæringen fra fartøyet Kongsnes ble avviklet fra januar i år og har første halvår i år blitt gitt fra et fartøy drevet av Redningsselskapet.

- Sikkerhetsopplæring for fisker har vært en høyt prioritert sak i Norges Fiskarlag.

I vedtaket fra Landsstyret vises det til at Fiskarlaget har uttrykt meget sterk bekymring til Fiskeri og kystdepartementet over den lemfeldige behandlingen som er blitt dette særdeles viktige opplæringstilbudet til del, uten at det ser ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk.

Siste formelle henvendelse til FKD ble gjort i brev dater 9. mai 2012, uten at det har kommet svar tilbake så langt.

Landsstyret har derfor bedt om at Fiskeri- og kystdepartementet snarest klargjør regelverk og rammer for opplæringen.