I et rundskriv viser Råfisklaget til Fiskeridirektoratets forskrift som kom noen dager før palmesøndag, der framgår at det for fiske med not i området mellom 66°33’N og 62°N gjelder et minstemål på 35 cm. Dispensasjonen fra minstemålet på 40 cm gjelder inntil Fiskeridirektoratet har beregnet 3.000 tonn sei oppfisket i dette området. Etter at de 3.000 tonnene er nådd, økes minstemålet til 40 cm, og da med tillatt innblanding på 30 % sei under minstemålet i de enkelte fangster.

For sei tatt i det aktuelle området har Norges Råfisklag fastsatt følgende minstepriser:

• Sei u/ 40 cm (tilstand sløyd uten hode) kr 4,80 pr kg

• Sei u/ 40 cm (tilstand sløyd med hode) kr 4,30 pr kg

• Sei u/ 40 cm (tilstand rund) kr 3,05 pr kg

Nevnte minstepriser gjelder inntil videre, uavhengig av endringer i dynamiske minstepriser for sei som oppdateres hver 14. dag.