Selskapet Nussirs planer omfatter utslipp av inntil to millioner tonn tungmetallholdig gruveavfall per år i en nasjonal laksefjord og i et gyteområde for kysttorsk. - Vi kan ikke akseptere at vår klage i denne saken ikke blir realitetsbehandlet, sier Jan Skjærvø generalsekretær i Norges Fiskarlag til lagets nettsider.

I et brev til Miljøverndepartementet viser Norges Fiskarlag til flere vesentlige feil i behandlingen av Fiskarlagets klage på Kvalsund kommunes reguleringsplanvedtak, knyttet til investeringsselskapet Nussir ASAs planer i kommunen. Norges Fiskarlag fikk den 8. oktober 2012 oversendt et brev fra Kvalsund kommune, der kommunestyrets vedtak i saken var referert.

Norges Fiskarlag innrømmes her klagerett, men samtlige av Norges Fiskarlagets klagepunkter ble avvist, og det ble ikke fattet nytt vedtak.

Siden kommunen ikke gjorde nytt vedtak i saken, skulle sakens dokumenter blitt sendt over til klageinstansen, som i dette tilfellet er Fylkesmannen i Finnmark.

- Kvalsund kommune sendte ikke Norges Fiskarlags klage videre til Fylkesmannen i Finnmark for videre realitetsbehandling, slik loven krever. Dette er saksbehandlingsfeil. Vi stiller også spørsmål ved om kommunen i forkant av sin behandling av klagen har foretatt de undersøkelsene klagen gir grunn til, påpeker Skjærvø. Han opplyser at Norges Fiskarlag opprettholder samtlige klagepunkter.

- Etter at Norges Fiskarlag fikk kjennskap til at Kvalsund kommune ikke hadde fulgt forvaltningslovens bestemmelser i denne saken, oversendte Fiskarlaget selv sin klage til Fylkesmannen i Finnmark den 9. november 2012. Da det ikke ble gitt noe svar, gjorde Fiskarlaget på ny Fylkesmannen i Finnmark oppmerksom på denne saken den 3. januar 2013.

- Vi fikk den 8. januar beskjed om at Fylkesmannen i Finnmark allerede hadde oversendt saken videre til Miljøverndepartementet, uten at Norges Fiskarlags klage var realitetsbehandlet, og uten at Norges Fiskarlags klage var blitt oversendt, heter det i brevet til Miljøverndepartementet.