- Dette var et oppfølgende møte, etter at Fiskarlaget 18. juli møtte departementet om denne krevende saken, skriver laget i en melding.

Møtet ble ledet av Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. I tillegg deltok statssekretær Vidar Ulriksen samt andre representanter fra departementet. Fra Fiskarlaget deltok Kåre Heggebø, Jan H. Bredsand, Lennart Danielsen og Jan Birger Jørgensen.

Behov for tiltak

-I møtet hadde vi en god og konstruktiv gjennomgang av situasjonen for rekeflåten i sør etter den store kvotereduksjonen for reke i Skagerrak og Nordsjøen som følge av det nye kvoterådet fra ICES, og avtalen som ble inngått mellom Norge og EU i juni i år, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Den nye kvoten varer fram til og med juni neste år.

Heggebø sier at Fiskarlaget gjorde det tydelig overfor statsråden at det er behov for flere tiltak for rekeflåten. Det haster med å få enkelte tiltak på plass, mens andre tiltak må vurderes i et mer langsiktig perspektiv, avhengig av blant annet hvordan bestandssituasjonen for reke utvikler seg de nærmeste årene.

Forventer raske avklaringer

- Av kortsiktige tiltak som vi forventer blir utredet og iverksatt så snart som mulig er etablering av en kvotesamarbeidsordning, altså samfiske, for rekeflåten, etter samme mønster som vi har fått i makrellfisket for kystflåten. Dette betyr at to fartøy kan samarbeide om å fiske to kvoter, hvor et fartøy legges passivt og dermed bidrar til å redusere driftskostnadene, sier styreleder i Fiskarlaget, Kåre Heggebø. Han oppfatter at statsråden er positiv til å vurdere en slik ordning, og Fiskarlaget forventer derfor en relativ rask avklaring på dette spørsmålet.

Tilskudd

Av andre kortsiktige tiltak Fiskarlaget tok opp i møtet, var nødvendigheten av å få videreført den særskilte midlertidige tilskuddsordningen for drivstoff for rekeflåten ut over 2023.

- Her fikk vi ikke noen avklaringer i møtet, sier Heggebø, men han mener likevel at statsråd Bjørnar Skjæran viste forståelse for at dette en sårt tiltrengt støtteordning for en flåtegruppe som er i en ekstraordinær situasjon.

- Vi var også på nytt innom muligheten for at rekeflåten skal kunne få forskuttere kompensasjonsordningen for CO2-avgiften, uten at dette ble kommentert fra departementet, opplyser Heggebø.

Tekniske justeringer

I møtet nevnte også Fiskarlaget behovet for justeringer av teknisk regelverk i høstingsforskriften for å tråle kreps på Vestlandet, vest for Lindesnes mellom 4-mila og grunnlinja, slik flåten har adgang til i Skagerrak. Heggebø sier at det også ble tatt opp og nevnt for departementet at Fiskarlaget vil se nærmere på muligheter for former for flåtedeling.

Dette er spørsmål som Fiskarlaget vil komme tilbake til når dette er har fått en grundigere behandling i organisasjonen.

Går gjennom modellen

Fiskarlagslederen orienterte også statsråden om at Fiskarlaget har tatt initiativ til å gå gjennom den nye bestandsberegningsmodellen som ICES har lagt til grunn for kvoteanbefalingen på reker, og her vil vi trekke inn eksterne ressurser. Bakgrunnen for det er det dramatiske skiftet vi nå har opplevd som følge av de modelltekniske endringene.