Nord-Norges Rederiforening kan ikke akseptere at fjordlinjene skal begrense fisket på vandrende bestander som norsk vårgytende sild, lodde, makrell eller sei for flåten over15 meter. De har derfor sendt et brev til Fiskeri- og kystdepartementet der de ber om at denne regelen endres.

- Vi viser til at fjordlinjene i utgangspunktet ble etablert for å verne kysttorsken. Forbudet mot å fiske med annet redskap enn konvensjonelle, for fartøy under15 meter, kan ses i sammenheng med denne begrunnelsen, skriver Tor Arne Vaskinn i foreningen på nettstedet kystmagasinet.no.

Mindre fartøy som fisker med garn, line og juksa antas å være mindre effektiv enn større fartøy og har dessuten mindre mulighet til å fiske lengre ut fra kysten. Dette er for så vidt en rasjonell argumentasjon, men at dette også skal ramme fisket etter pelagiske bestander som lodde, sei, sild og makrell savner, etter det vi kan se, en god begrunnelse.

- Vi aksepterer at torskefisket innenfor fjordlinjene begrenses til de minste fartøyene, dersom dette kan bidra til å redusere uttaket av kysttorsk. Det er imidlertid vanskelig å finne argumenter for å utestenge sildeflåten over 15 eventuelt21 meterfra å fiske innenfor fjordlinjene. De siste par årene har silda igjen overvintret i nordnorske fjorder og det er derfor viktig for hele sildeflåten å kunne fiske silda mens den er kystnært, heter det fra Nord-Norges Rederiforening.