Fiskeridepartementet videredeører ordningen der ungdom mellom 12 og 25 år får drive fiske i sommerferien.

Ordningen gjelder fra 20. juni til 12. august, og gjelder alle fiskeslag, med unntak av rognkjeks hvor det også i år blir særlige regler. Vest for Nordkapp får man fiske rognkjeks frem til 20. juni, og øst for Nordkapp til 5. juli. Man får heller ikke levere mer enn 600 kilo utilvirket rognkjeksrogn per person og per fartøy. Det kan ikke fiskes rognkjeks med mer enn 210 meter garn, og fartøyet kan ikke være mer enn 6 meter. Disse begrensningene er satt for å sikre at ordninga kommer ungdommene til gode.

I fisket etter de øvrige artene kan følgende redskaper brukes:

Stang, handsnøre, juksemaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser. Alle redskapsavgrensningene gjelder per fartøy.

Unntaket er de steder der ungdomsfisket skjer i regi av en kommune, der flere ungdomsfiskere samles på samme fartøy. I disse tilfellene kan det gis dispensasjon til unntak fra redskapsavgrensningen per fartøy.

Det er lov å bruke merkeregistrerte fiskefartøy i ordninga med ungdomsfiske, men det er en forutsetning at avgrensinga i redskapsbruken blir fulgt. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy brukes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen i tillegg til redskapene som tilhører ungdommen. Skal et slikt fartøy brukes til ungdomsfiske må turen tas kun for å drifte med ungdommens redskap.

De som skal delta i ungdomsfisket må registrere seg hos Fiskeridirektoratets regionkontor i det distriktet man er bosatt.