- Vi vil med dette anmode Fiskeri- og kystdepartementet om å foreta en snarlig evaluering av vedtatte regulering av fisket etter torsk nord for 62 N i 2013 for fartøy i åpen gruppe. En slik evaluering må ha som formål øke driftsgrunnlaget for fartøy i åpen gruppe, samt å utjevne de ulikheter innad i gruppen som er oppstått som resultat av praktiseringen av Kystfiskekvoten.

Det vises i den forbindelse til vårt brev av 13. januar 2012 vedrørende kvotegrunnlaget for fartøy i åpen gruppe, samt Norges Kystfiskarlags innspill til reguleringene av fisket etter torsk nord for 62N i 2013, heter det i et brev som nylig ble sendt departementet.

- Differansen i maksimalkvoter mellom fartøy i åpen gruppe hjemmehørende innenfor og utenfor virkeområdet for Kystfiskekvoten er i årets regulering fordoblet fra 6 tonn i 2012, til hele 12 tonn i 2013. Mens flåten for øvrig har fått kvoteøkning på fartøynivå i 2013 i tråd med økningene i totalkvoten, er videre fartøy i åpen gruppe hjemmehørende utenfor virkeområdet i realiteten utelatt nok en gang fra å ta del i årets rekordstore totalkvote. Dette ved at maksimalkvotene for denne flåtegruppen står på stedet hvil sammenlignet med reguleringen for 2012.

Fartøy i åpen gruppe hjemmehørende utenfor virkeområdet har over en 2-års periode fått redusert sitt driftsgrunnlag, all den tid maksimalkvotene i fjorårets regulering ble redusert med henholdsvis 2 og 4 tonn. Reguleringen av åpen gruppe innebærer videre at denne flåten ikke har samme mulighet til å kompensere deler av årets betydelige prisfall på torsk gjennom økt fangstinnsts som andre grupper, noe som bidrar til å forsterke de negative økonomiske utslagene for flåten. Samlet anses denne situasjonen å få konsekvenser også i form av svekket rekruttering til kystflåten da denne gruppen tradisjonelt har hatt stor betydning som rekrutteringsarena. En funksjon som også har vært framhevet politisk, mener Norges Kystfiskarlag.