Pressemeldingen fra Riksantikvaren kommer i forbindelse med at forslaget til bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø nå er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 2. mai 2024

- Kulturminner og kulturmiljø langs kysten er blant våre viktigste norske identitetsmarkører. Nå er det kystens tur til å bli løftet fram, sier avdelingsdirektør i Riksantikvarens samfunnsavdeling, Linda Veiby.

Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger er et eksempel på kystkultur som Riksantikvaren vil løfte fram. Foto: Isaksen, Trond

Verktøy for nasjonale mål

Riksantikvaren beskriver strategien som et verktøy for å nå nasjonale mål på kulturmiljøfeltet. Bevaringsstrategien for kystens kulturmiljø skal bidra til å finne gode, langsiktige løsninger for bevaring og bærekraftig bruk og forvaltning, skriver etaten.

- Vi ønsker selvsagt så mange innspill som mulig. Det er gjentatte hensyn som skal tas i utformingen av en slik strategi, og alt fra frivillige lag og foreninger til privatpersoner, næring og reiseliv vil vi ha stor bruk av å høre fra, sier Veiby.

Underkommunisert i norgeshistorien

Kystens historie, kulturmiljø og kulturminne var i mange år underkommunisert og lite vektlagt i kulturmiljøforvaltningen. Det var i første rekke bondens historie som var viktig i nasjonsbyggingen, påpeker Riksantikvaren.

- Dette har i stor grad endret seg, og i dag er kystkulturen en tematikk som engasjerer bredt, blant annet gjennom frivillig innsats i de mange kystlagene rundt omkring i landet. Bevaringsstrategien for kystens kulturmiljø skal lede til at et større mangfold av kulturminne og kulturmiljø langs kysten blir ivaretatt, sier Veiby.

- Kulturarven skal tas i bruk og integreres i samfunnsutviklingen på en god måte. Kulturmiljø med bærekraftig bruk og forvaltning gir steder økt bolyst, gjentatte muligheter for næringsutvikling og bidrar til god ressursbruk og sirkulærøkonomi.

Tradisjonell produksjon av tørrfisk på flathjeller i Henningsvær er også en viktig del Norges kystkultur. Foto: Isaksen, Trond

Tre temaer

I strategien er det forslag til tre ulike deltemaer. Dette er prioriterte område innenfor det omfattende kulturhistoriske emnet kystens kulturmiljø. Dette er forslagene til deltemaer:

Deltemaer 1: Sjøveien, handler om sjøveien, eller ledet som den viktigste historiske kommunikasjonsåra langs kysten, og omfatter blant annet kulturmiljø tilknyttet uthamner, handelssteder og løpssteder for rute- og lasteskip.

Deltemaer 2: Naustet – hvor vi går i land, handler om bygninger og konstruksjoner som ble bygd i nærheten av gardsbruk og annen bebyggelse for å huse robåter og utstyr for fiske.

Deltemaer 3: Ferie og friluftsliv langs kysten, handler om bruken av kysten til ferie og fritid. Etter at ferie ble innført på 1920-30-tallet var fritid noe som skulle fylles med aktivitet. Det omfatter fritidsbygning, fritidsbåtar, feriehjem og feriekolonier, sjøbad, hotell og pensjonat.

Fjordsteam er en årlig feiring av alle former for bevegelig kulturarv ved Vågen og Bryggen i Bergen. Foto: Isaksen, Trond