- Merket «islandsk» gir også prisgevinst og det er store prisforskjeller mellom supermarkedkjedene, sier han

Seniorforskeren har utført undersøkelsen sammen med forsker Thomas A. Larsen, melder Nofima på sine nettsider.

Sogn-Grundvåg mener at fiskeindustrien i en situasjon med sterkt prispress som følge av rekordhøye torskefangster og svekket kjøpekraft i de viktigste hvitfiskmarkedene, har gode muligheter til å bedre økonomien ved å tilby mer differensierte produkter.

91 produkter følges

Som et ledd i et fireårig FHF-prosjekt (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) startet Nofima høsten 2010 ukentlige registreringer av priser på nesten 100 ulike fryste filetprodukter av torsk, hyse og Alaska Pollock i syv britiske supermarkeder.

Denne markedsovervåkningen er nå videreført gjennom midler fra Fiskeri- og kystdepartementet. Det foretas en såkalt hedonisk prisanalyse som gjør det mulig å avdekke effekten av hver enkelt produktegenskap på pris.

Ansvarlige engelskmenn

Det mest påfallende resultatet fra analysen er at egenskapen krokfanget oppnår en prispremie på hele 22%. Denne prispremien som gjelder både for torsk og hyse kan trolig forklares med at krokfanget fisk er av bedre kvalitet enn fisk fanget med andre redskaper og at den derfor er dyrere i innkjøp.

- Det at kjedene velger å merke produkter som krokfanget har trolig sammenheng med at denne fangstmetoden oppfattes å være mer skånsom mot havbunnen og således passer godt inn kjedenes bestrebelser etter å opptre ansvarlig, sier Geir Sogn-Grundvåg.

Nasjonsmerke

- Sett med norske øyne er det interessant at vår studie viser at islandsk opprinnelse oppnår en prispremie på fem prosent. Sjømatrådet trapper nå opp markedsføringsinnsatsen i det britiske markedet, så i denne sammenhengen bør denne informasjonen være relevant, sier Sogn-Grundvåg.

Valg av supermarked

De største utslagene i pris er knyttet til supermarkedenes egne merkevarer.

Marks & Spencer topper med en prispremie på 49%, etterfulgt av Coop med 32% og Waitrose med 30% prispremie, mens Tesco og Lidl har prispremier på henholdsvis -23 og -25 prosent.

Innen fryst hvitfiskfilet er det kun to produsentmerker, Birds Eye og Youngs. Birds Eye oppnår en betydelig prispremie på opptil 46%, mens Youngs oppnår 21% premie. Det er og verd å merke seg at Alaska pollock filet, som forventet, er langt billigere enn filet av torsk og hyse.

- De svært store prisforskjellene mellom de syv supermarkedene kan være nyttig informasjon for norske eksportører som vurderer hvilke supermarkedkjeder de skal tilby sine produkter. Prisnivået vi finner på hvitfisk på tvers av kjeder stemmer godt overens med det generelle prisnivået. Kunnskapen om størrelsen på prispremier for ulike egenskaper kan også være nyttig i prisforhandlinger med kjedene og dessuten for norske produsenter som vurderer hvordan de skal differensiere sine produkter i markedet, sier Geir Sogn-Grundvåg.