Under sist møte i «Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon» ble det blant annet inngått avtale om å åpne for kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter torsk og hyse fra og med 2015, melder Fiskeridirektoratet.

Inn til ti prosent

I følge direktoratet slår nemlig avtalen fast at partene kan overføre inntil ti prosent av egne kvoter av torsk og hyse for 2015 til 2016. En slik overføring vil komme i tillegg til vedkommende parts kvote for 2016.

Partene kan også gi egne fartøyer tillatelse til å fiske inntil ti prosent over egne kvoter av torsk og hyse i 2015. Ethvert kvantum fisket utover vedkommende parts kvote for 2015 skal imidlertid trekkes fra kvoten for 2016.

Mer komplekst

- Fiskerimyndighetene har erfaring fra kvotefleksibilitet mellom kvoteår innenfor pelagiske fiskerier; norsk vårgytende sild, sild sør for 62°N, makrell og kolmule.

Innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene vil imidlertid være adskillig mer komplekst, og vil stille krav til en grundig gjennomgang og et presist regelverk før innføring, framgår det i meldingen.

Arbeidsgruppe

Fiskeridirektøren tar opp spørsmålet ned næringen i reguleringsmøtet som starter i Bergen i dag. Hun vil der foreslå å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringen, fiskesalgslagene og Fiskeridirektoratet. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til hvordan kvotefleksibilitet mellom kvoteår bør implementeres i torskefiskeriene.

Forslaget skal etter planen legges frem for reguleringsmøtet våren 2015.