Det sier havforsker Elena Eriksen til Havforskningsinstituttets nettsider.

- Under årets tokt har vi observert torskeyngel over hele havet, og de største konsentrasjonene er registrert i den sentrale delen av Barentshavet, sier hun.

Torskeyngelen har stått langt mot nord i år, og under toktet har vi ikke registrert ytterkantene for utbredelsen. Det er fordi det russiske fartøyet «Vilnius» hadde begrenset tid til disposisjon. Årets torskerekruttering er på omtrent 90 milliarder individer og kan betegnes som sterk.

- Under årets tokt har vi observert torskeyngel over hele havet, og de største konsentrasjonene med torskeyngel er registrert i den sentrale delen av Barentshavet.

Det meste av torskeynglen var mellom på fem og åtte centimeter, med en gjennomsnittslengde på 7,2 cm. Det er kortere enn i de siste tre årene, men er på samme nivå som langtidsmiddelet. Det tyder på at yngelen kanskje har hatt dårlig tilgang på mat, eller at vanntemperaturen har vært for høy.

Den beregnete biomassen med torskeyngel er på vel 640.000 tonn, og det er halvparten av mengden i 2012 og omtrent på langtidsmiddelet. Den lave biomassen skyldes at den individuelle vekta til torskeyngelen er mindre enn i fjor.

Lodde

Siden 2006 har det vært god rekruttering for lodda, og fjorårets mengdeindeks var rekordhøy. I år er lodderekrutteringen på middels nivå, og loddeyngelen ble observert over store områder i Barentshavet. Årets lodderekruttering er på ca. 95 milliarder individer og beregnes som middels.

Loddeyngelen ble observert over store områder i Barentshavet. Det meste av loddeyngelen var mellom tre og seks centimeter lang, med en gjennomsnittslengde på4,8 cm. Det er kortere enn langtidsmiddelet. Det ble funnet små (1,5 –3 cm) loddeyngel i den sørlige delen av Barentshavet, noe som tyder på sommergyting i området (områder med liten yngel er vist med gule sirkler). Andel av sommergytere i den modne bestanden er ukjent og lite studert i løpet av de siste årene.

Beregnet biomasse er mindre enn i 2011 og 2012, men omtrent som langtidsmiddelet. Den middels biomassen skyldes at det er færre yngel og lavere individuell vekt.