Etter flere meldinger om brukskonflikter mellom ulike flåtegrupper som fisker i Troms, blant annet uttalelsen fra Loppa/ Sørøya Fiskarlag, har Fiskarlaget Nord mandag behandlet saken, og kommet med følgende uttalelse:

-------

Styret i Fiskerlaget Nord viser til at det i 2019, i sak om regulering av adgang til kystnært fiske, ble påpekt nødvendigheten av å diskutere reguleringsgrep som kan skape større balanse mellom ulike flåtegruppers adgang til det kystnære fisket. Bakgrunn for saken var den stadig større forskjellen i kapasitet hos fartøy og flåtegrupper som fisker og konkurrerer i samme områder. Det ble i saken påpekt at når forskjellene i flåten utvikler seg til å bli veldig store kan det å behandle aktører likt i forhold til adgang til fisket bety at man må regulere dem ulikt. Det har foreløpig ikke lyktes å få Norges Fiskarlag til å se på saken.

Reguleringsgrep for å gi mer likhet i adgangen til fisket for de respektive flåte- og redskapsgrupper fremstår ikke mindre aktuelt i 2020. Gjentagende konfliktsituasjoner på Malangsgrunnen og i Breivikfjorden viser at det kreves reguleringsgrep dersom det skal legges til rette for en adgang til fisket som oppleves rettferdig for alle flåtegrupper og redskapstyper.

Breivikfjorden

Situasjonen på Breivikfjorden er for tiden preget av at havfiskeflåte har trukket inn med store mengder faststående redskap som fortrenger det tradisjonelle kystfisket. For den tradisjonelle kystfiskeflåten, og særlig den mindre, som er mindre mobile og i større grad er avhengige av å få gjennomført fisket når fisken er tilgjengelig kystnært, oppleves situasjon frustrerende.

I de kystnære fiskeriene er også konkurransesituasjon mellom den tradisjonelle kystfiskeflåten under- og den nye kystfiskeflåten over 28 meter en tilbakevendende utfordring som må søkes løst.

Styret mener en rimelig løsning vil være at adgang til fiske innenfor grunnlinjen begrenses til kun å gjelde for den konvensjonelle kystfiskeflåten under 28 meter i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Unntak må kunne gjøres for den konvensjonelle kystfiskeflåten i pelagiske fiskerier med not etter sild, sei og makrell.

En slik løsning vil gi den tradisjonelle og mest sårbare kystfiskeflåten en utvidet adgang til de mest kystnære fiskefeltene i torskefisket. I tillegg til å bidra til en mer lik adgang til fisket for ulike flåtegrupper vil en slik regulering naturligvis også bidra til å dempe presset på kysttorsken.

En reguleringsendring som foreslått vil få konsekvens for fisket på innersiden av Lofoten. Nordland Fylkes Fiskarlags syn bør vektlegges særlig i diskusjoner om dette området.

Malangsgrunnen

Fiskarlaget Nord har allerede løftet sak på vegne av lokale snurrevad- og juksafartøy som opplever å miste sine fiskefelt til tilreisende havgående flåte som driver med faststående redskap på Malangsgrunnen. Problemstillingen er tilbakevendende. Det er tatt til orde for å få revidert dagens forkastregel.

Det konstateres at en prosess knyttet til endring av forkastregelen kan bli tidkrevende. Hvor effektiv en eventuell revidert forkastregel vil bli på vegne av flåter som drifter med aktive redskaper er også uvisst.

Styret har mottatt nytt innspill i saken fra berørte fiskere, med forslag om opprettelse av et henstillingsområde på Malangsgrunnen som verktøy for å løse konfliktene som oppstår. Det vises til at et henstillingsområde kan bidra til en rettferdig avvikling av vårfisket, og landinger av fisk lokalt. Styret mener det er grunn til å utrede nærmere hvordan et eventuelt henstillingsområde kan praktiseres, for å bidra til å dempe konfliktene som oppstår og legge til rette for en mer rettferdig og lik adgang til fisket for ulike flåtegrupper og redskapstyper.

Det bes om at det nedsettes et utvalg bestående av representanter fra relevante lokallag, som får til mandat å levere forslag om hvordan et henstillingsområde kan avgrenses med tanke på flåtegrupper og redskapstyper, hvilket område som fremstår relevant å avsette samt for hvilken periode et henstillingsområde bør gjelde. Det påpekes at et henstillingsområde ikke må bidra til å skape konflikt mellom flåte- og redskapsgrupper som i dag fungerer sammen på Malangsgrunnen. Et henstillingsområde utenfor grunnlinjen på Malangsgrunnen vil være forenelig med forslag til løsning på situasjon på Breivikfjorden ovenfor.

Styret foreslår at Kurt Ludvigsen setter sammen og leder utvalget, administrasjon er sekretariat. Det settes foreløpig ingen frist for leveranse fra utvalget.