Møtet går tirsdag og onsdag i neste uke, på Hotell Bristol i Oslo.

- Vindkraft er viktig for å redusere klimagassutslippene, men enkelte ganger blir det interessekonflikter mellom storstilte vindkraftutbygginger til havs og fiskeriinteressene. Per i dag er det lite kunnskap om hvordan havvind virker inn på dyrelivet i havet. Fiskebåt mener derfor at en må legge til grunn en føre-var-strategi før det blir sett i gang store utbygginger som en ikke kjenner konsekvensene av, skriver organisasjonen. På møtet vil statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen i Olje- og energidepartementet diskutere om det er behov for en arealplan i havrommet for etablerte og nye næringer.

Fiskebåt setter også bærekraft på timeplanen, med navn som Thina Saltvedt, Øyvind Endresen, Ulf Winter, Marius Holm, Geir Ove Ystmark og Fiskebåts egen Audun Maråk blant innlederne.

- Fiskerinæringa er prisgitt at naturen spiller på lag, og at vi høster ressursene på en slik måte at de kan vare evig. Flere eksperter med forskjellige innfallsvinkler kommer til årsmøtet, skriver Fiskebåt, og minner om at «forbrukere over hele verden blir stadig mer opptatt av bærekraft».

Til slutt vil Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag, snakke om «Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer».