- Det nye Stortinget må si Nei til kystnær vindindustri og vindindustri til havs som berører fiskebanker, gytefelt, sjøpattedyr og fugl. Havets økosystemer må ha forkjørsrett, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Støtter seg til forskning

Motvind Nordvest viser til Havforskningsinstituttets (HI) rapport av 4.november 2020, der vindturbiner frarådes på fiskebanker og fiskefelt, gyte- og oppvekstområder for fisk og i områder for kjente gytevandringer, samt spesielt sårbare områder.

Motvind Nordvest sier derfor et klart Nei til vindkraft-industri i konflikt med fiskebanker og fiskefelt, på gyte- og oppvekstområder for fisk, i områder for kjente gytevandringer og områder for sjøpattedyr, fugl og trekkruter for fugl.

Uttalelsen ble vedtatt på Motvind Nordvest sitt årsmøte som ble avholdt på Ishavsmuseet i Brandal, tirsdag kveld.

I en uttalelse fra årsmøtet heter det at Motvind Nordvest (Motvind NV) har vist at organisert motstand nytter. Vi har arrangert opplysende folkemøter om vindkraft på land og bidratt til at 6 kommuner på Søre Sunnmøre har vedtatt Nei til vind-turbiner på land.

Styret i Motvind Nordvest.

Har fått gjennomslag tidligere

Motvind NV har arrangert konferanse, skrevet høringsuttalelser og klager på vedtak til myndighetene. Videre har organisasjonen samarbeidet uformelt med flere aktører, ikke minst i fiskerinæringen om Havsul I, og med Nei til Vindkraftverk på Haramsøya.

Havsul I var som kjent planlagt på Mørekysten midt i gytefeltet for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild.

- Det er liten tvil om at Motvind NVs innsats har vært et avgjørende bidrag for at myndighetene til slutt satte endelig punktum for vindkraft-prosjektet Havsul I, sier styreleder John I. Myklebust.