Fristen for å melde seg på fisket er 23. mars, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt å åpne opp for fiske etter makrellstørje med ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line i 2017.

På grunn av endrede rutiner for behandling av fiskeplaner er ikke den norske fiskeplanen ferdigbehandlet i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) ennå. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer dersom det kommer innsigelser fiskeplanen fra ICCAT.

Den norske kvoten er på 52,48 tonn.

Reguleringen, fastsatt i forskrift av 10. mars 2017 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017, innebærer blant annet følgende:

•Det vil i utgangspunktet bli gitt tillatelse til å fiske makrellstørje til ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line. Fartøy som vil delta i fisket må være over 15 meter største lengde.

•Kvotene tildeles som fartøykvoter. Fartøy med adgang til å fiske med ringnot som får delta i fisket kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober fiske 30 tonn makrellstørje. Fartøy med adgang til å fiske med line som får delta i fisket kan i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember fiske 12 tonn makrellstørje.

•Det er avsatt 10,48 tonn til dekning av uunngåelig bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

•Fartøy som vil delta i fisket må i søknaden dokumentere:

- at det er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje

- en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas

- at det har tilstrekkelig plass om bord til observatører som omtalt nedenfor.

•Dersom to eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med ringnot eller to eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med line oppfyller kriteriene, avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

•Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell eller sild ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.